ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 85)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర యే శుమ్భన్తే జనయో న సప్తయో యామన్ రుద్రస్య సూనవః సుదంససః |
  రోదసీ హి మరుతశ్ చక్రిరే వృధే మదన్తి వీరా విదథేషు ఘృష్వయః || 1-085-01

  త ఉక్షితాసో మహిమానమ్ ఆశత దివి రుద్రాసో అధి చక్రిరే సదః |
  అర్చన్తో అర్కం జనయన్త ఇన్ద్రియమ్ అధి శ్రియో దధిరే పృశ్నిమాతరః || 1-085-02

  గోమాతరో యచ్ ఛుభయన్తే అఞ్జిభిస్ తనూషు శుభ్రా దధిరే విరుక్మతః |
  బాధన్తే విశ్వమ్ అభిమాతినమ్ అప వర్త్మాన్య్ ఏషామ్ అను రీయతే ఘృతమ్ || 1-085-03

  వి యే భ్రాజన్తే సుమఖాస ఋష్టిభిః ప్రచ్యావయన్తో అచ్యుతా చిద్ ఓజసా |
  మనోజువో యన్ మరుతో రథేష్వ్ ఆ వృషవ్రాతాసః పృషతీర్ అయుగ్ధ్వమ్ || 1-085-04

  ప్ర యద్ రథేషు పృషతీర్ అయుగ్ధ్వం వాజే అద్రిమ్ మరుతో రంహయన్తః |
  ఉతారుషస్య వి ష్యన్తి ధారాశ్ చర్మేవోదభిర్ వ్య్ ఉన్దన్తి భూమ || 1-085-05

  ఆ వో వహన్తు సప్తయో రఘుష్యదో రఘుపత్వానః ప్ర జిగాత బాహుభిః |
  సీదతా బర్హిర్ ఉరు వః సదస్ కృతమ్ మాదయధ్వమ్ మరుతో మధ్వో అన్ధసః || 1-085-06

  తే ऽవర్ధన్త స్వతవసో మహిత్వనా నాకం తస్థుర్ ఉరు చక్రిరే సదః |
  విష్ణుర్ యద్ ధావద్ వృషణమ్ మదచ్యుతం వయో న సీదన్న్ అధి బర్హిషి ప్రియే || 1-085-07

  శూరా ఇవేద్ యుయుధయో న జగ్మయః శ్రవస్యవో న పృతనాసు యేతిరే |
  భయన్తే విశ్వా భువనా మరుద్భ్యో రాజాన ఇవ త్వేషసందృశో నరః || 1-085-08

  త్వష్టా యద్ వజ్రం సుకృతం హిరణ్యయం సహస్రభృష్టిం స్వపా అవర్తయత్ |
  ధత్త ఇన్ద్రో నర్య్ అపాంసి కర్తవే ऽహన్ వృత్రం నిర్ అపామ్ ఔబ్జద్ అర్ణవమ్ || 1-085-09

  ఊర్ధ్వం నునుద్రే ऽవతం త ఓజసా దాదృహాణం చిద్ బిభిదుర్ వి పర్వతమ్ |
  ధమన్తో వాణమ్ మరుతః సుదానవో మదే సోమస్య రణ్యాని చక్రిరే || 1-085-10

  జిహ్మం నునుద్రే ऽవతం తయా దిశాసిఞ్చన్న్ ఉత్సం గోతమాయ తృష్ణజే |
  ఆ గచ్ఛన్తీమ్ అవసా చిత్రభానవః కామం విప్రస్య తర్పయన్త ధామభిః || 1-085-11

  యా వః శర్మ శశమానాయ సన్తి త్రిధాతూని దాశుషే యచ్ఛతాధి |
  అస్మభ్యం తాని మరుతో వి యన్త రయిం నో ధత్త వృషణః సువీరమ్ || 1-085-12