ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 84)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అసావి సోమ ఇన్ద్ర తే శవిష్ఠ ధృష్ణవ్ ఆ గహి |
  ఆ త్వా పృణక్త్వ్ ఇన్ద్రియం రజః సూర్యో న రశ్మిభిః || 1-084-01

  ఇన్ద్రమ్ ఇద్ ధరీ వహతో ऽప్రతిధృష్టశవసమ్ |
  ఋషీణాం చ స్తుతీర్ ఉప యజ్ఞం చ మానుషాణామ్ || 1-084-02

  ఆ తిష్ఠ వృత్రహన్ రథం యుక్తా తే బ్రహ్మణా హరీ |
  అర్వాచీనం సు తే మనో గ్రావా కృణోతు వగ్నునా || 1-084-03

  ఇమమ్ ఇన్ద్ర సుతమ్ పిబ జ్యేష్ఠమ్ అమర్త్యమ్ మదమ్ |
  శుక్రస్య త్వాభ్య్ అక్షరన్ ధారా ఋతస్య సాదనే || 1-084-04

  ఇన్ద్రాయ నూనమ్ అర్చతోక్థాని చ బ్రవీతన |
  సుతా అమత్సుర్ ఇన్దవో జ్యేష్ఠం నమస్యతా సహః || 1-084-05

  నకిష్ ట్వద్ రథీతరో హరీ యద్ ఇన్ద్ర యచ్ఛసే |
  నకిష్ ట్వాను మజ్మనా నకిః స్వశ్వ ఆనశే || 1-084-06

  య ఏక ఇద్ విదయతే వసు మర్తాయ దాశుషే |
  ఈశానో అప్రతిష్కుత ఇన్ద్రో అఙ్గ || 1-084-07

  కదా మర్తమ్ అరాధసమ్ పదా క్షుమ్పమ్ ఇవ స్ఫురత్ |
  కదా నః శుశ్రవద్ గిర ఇన్ద్రో అఙ్గ || 1-084-08

  యశ్ చిద్ ధి త్వా బహుభ్య ఆ సుతావాఆవివాసతి |
  ఉగ్రం తత్ పత్యతే శవ ఇన్ద్రో అఙ్గ || 1-084-09

  స్వాదోర్ ఇత్థా విషూవతో మధ్వః పిబన్తి గౌర్యః |
  యా ఇన్ద్రేణ సయావరీర్ వృష్ణా మదన్తి శోభసే వస్వీర్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-084-10

  తా అస్య పృశనాయువః సోమం శ్రీణన్తి పృశ్నయః |
  ప్రియా ఇన్ద్రస్య ధేనవో వజ్రం హిన్వన్తి సాయకం వస్వీర్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-084-11

  తా అస్య నమసా సహః సపర్యన్తి ప్రచేతసః |
  వ్రతాన్య్ అస్య సశ్చిరే పురూణి పూర్వచిత్తయే వస్వీర్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-084-12

  ఇన్ద్రో దధీచో అస్థభిర్ వృత్రాణ్య్ అప్రతిష్కుతః |
  జఘాన నవతీర్ నవ || 1-084-13

  ఇచ్ఛన్న్ అశ్వస్య యచ్ ఛిరః పర్వతేష్వ్ అపశ్రితమ్ |
  తద్ విదచ్ ఛర్యణావతి || 1-084-14

  అత్రాహ గోర్ అమన్వత నామ త్వష్టుర్ అపీచ్యమ్ |
  ఇత్థా చన్ద్రమసో గృహే || 1-084-15

  కో అద్య యుఙ్క్తే ధురి గా ఋతస్య శిమీవతో భామినో దుర్హృణాయూన్ |
  ఆసన్నిషూన్ హృత్స్వసో మయోభూన్ య ఏషామ్ భృత్యామ్ ఋణధత్ స జీవాత్ || 1-084-16

  క ఈషతే తుజ్యతే కో బిభాయ కో మంసతే సన్తమ్ ఇన్ద్రం కో అన్తి |
  కస్ తోకాయ క ఇభాయోత రాయే ऽధి బ్రవత్ తన్వే కో జనాయ || 1-084-17

  కో అగ్నిమ్ ఈట్టే హవిషా ఘృతేన స్రుచా యజాతా ఋతుభిర్ ధ్రువేభిః |
  కస్మై దేవా ఆ వహాన్ ఆశు హోమ కో మంసతే వీతిహోత్రః సుదేవః || 1-084-18

  త్వమ్ అఙ్గ ప్ర శంసిషో దేవః శవిష్ఠ మర్త్యమ్ |
  న త్వద్ అన్యో మఘవన్న్ అస్తి మర్డితేన్ద్ర బ్రవీమి తే వచః || 1-084-19

  మా తే రాధాంసి మా త ఊతయో వసో ऽస్మాన్ కదా చనా దభన్ |
  విశ్వా చ న ఉపమిమీహి మానుష వసూని చర్షణిభ్య ఆ || 1-084-20