ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 83

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 83)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అశ్వావతి ప్రథమో గోషు గచ్ఛతి సుప్రావీర్ ఇన్ద్ర మర్త్యస్ తవోతిభిః |
  తమ్ ఇత్ పృణక్షి వసునా భవీయసా సిన్ధుమ్ ఆపో యథాభితో విచేతసః || 1-083-01

  ఆపో న దేవీర్ ఉప యన్తి హోత్రియమ్ అవః పశ్యన్తి వితతం యథా రజః |
  ప్రాచైర్ దేవాసః ప్ర ణయన్తి దేవయుమ్ బ్రహ్మప్రియం జోషయన్తే వరా ఇవ || 1-083-02

  అధి ద్వయోర్ అదధా ఉక్థ్యం వచో యతస్రుచా మిథునా యా సపర్యతః |
  అసంయత్తో వ్రతే తే క్షేతి పుష్యతి భద్రా శక్తిర్ యజమానాయ సున్వతే || 1-083-03

  ఆద్ అఙ్గిరాః ప్రథమం దధిరే వయ ఇద్ధాగ్నయః శమ్యా యే సుకృత్యయా |
  సర్వమ్ పణేః సమ్ అవిన్దన్త భోజనమ్ అశ్వావన్తం గోమన్తమ్ ఆ పశుం నరః || 1-083-04

  యజ్ఞైర్ అథర్వా ప్రథమః పథస్ తతే తతః సూర్యో వ్రతపా వేన ఆజని |
  ఆ గా ఆజద్ ఉశనా కావ్యః సచా యమస్య జాతమ్ అమృతం యజామహే || 1-083-05

  బర్హిర్ వా యత్ స్వపత్యాయ వృజ్యతే ऽర్కో వా శ్లోకమ్ ఆఘోషతే దివి |
  గ్రావా యత్ర వదతి కారుర్ ఉక్థ్యస్ తస్యేద్ ఇన్ద్రో అభిపిత్వేషు రణ్యతి || 1-083-06