ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 82)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉపో షు శృణుహీ గిరో మఘవన్ మాతథా ఇవ |
  యదా నః సూనృతావతః కర ఆద్ అర్థయాస ఇద్ యోజా న్వ్ ఐన్ద్ర తే హరీ || 1-082-01

  అక్షన్న్ అమీమదన్త హ్య్ అవ ప్రియా అధూషత |
  అస్తోషత స్వభానవో విప్రా నవిష్ఠయా మతీ యోజా న్వ్ ఐన్ద్ర తే హరీ || 1-082-02

  సుసందృశం త్వా వయమ్ మఘవన్ వన్దిషీమహి |
  ప్ర నూనమ్ పూర్ణవన్ధుర స్తుతో యాహి వశాఅను యోజా న్వ్ ఐన్ద్ర తే హరీ || 1-082-03

  స ఘా తం వృషణం రథమ్ అధి తిష్ఠాతి గోవిదమ్ |
  యః పాత్రం హారియోజనమ్ పూర్ణమ్ ఇన్ద్ర చికేతతి యోజా న్వ్ ఐన్ద్ర తే హరీ || 1-082-04

  యుక్తస్ తే అస్తు దక్షిణ ఉత సవ్యః శతక్రతో |
  తేన జాయామ్ ఉప ప్రియామ్ మన్దానో యాహ్య్ అన్ధసో యోజా న్వ్ ఐన్ద్ర తే హరీ || 1-082-05

  యునజ్మి తే బ్రహ్మణా కేశినా హరీ ఉప ప్ర యాహి దధిషే గభస్త్యోః |
  ఉత్ త్వా సుతాసో రభసా అమన్దిషుః పూషణ్వాన్ వజ్రిన్ సమ్ ఉ పత్న్యామదః || 1-082-06