ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 81)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రో మదాయ వావృధే శవసే వృత్రహా నృభిః |
  తమ్ ఇన్ మహత్స్వ్ ఆజిషూతేమ్ అర్భే హవామహే స వాజేషు ప్ర నో ऽవిషత్ || 1-081-01

  అసి హి వీర సేన్యో ऽసి భూరి పరాదదిః |
  అసి దభ్రస్య చిద్ వృధో యజమానాయ శిక్షసి సున్వతే భూరి తే వసు || 1-081-02

  యద్ ఉదీరత ఆజయో ధృష్ణవే ధీయతే ధనా |
  యుక్ష్వా మదచ్యుతా హరీ కం హనః కం వసౌ దధో ऽస్మాఇన్ద్ర వసౌ దధః || 1-081-03

  క్రత్వా మహాఅనుష్వధమ్ భీమ ఆ వావృధే శవః |
  శ్రియ ఋష్వ ఉపాకయోర్ ని శిప్రీ హరివాన్ దధే హస్తయోర్ వజ్రమ్ ఆయసమ్ || 1-081-04

  ఆ పప్రౌ పార్థివం రజో బద్బధే రోచనా దివి |
  న త్వావాఇన్ద్ర కశ్ చన న జాతో న జనిష్యతే ऽతి విశ్వం వవక్షిథ || 1-081-05

  యో అర్యో మర్తభోజనమ్ పరాదదాతి దాశుషే |
  ఇన్ద్రో అస్మభ్యం శిక్షతు వి భజా భూరి తే వసు భక్షీయ తవ రాధసః || 1-081-06

  మదే-మదే హి నో దదిర్ యూథా గవామ్ ఋజుక్రతుః |
  సం గృభాయ పురూ శతోభయాహస్త్యా వసు శిశీహి రాయ ఆ భర || 1-081-07

  మాదయస్వ సుతే సచా శవసే శూర రాధసే |
  విద్మా హి త్వా పురూవసుమ్ ఉప కామాన్ ససృజ్మహే ऽథా నో ऽవితా భవ || 1-081-08

  ఏతే త ఇన్ద్ర జన్తవో విశ్వమ్ పుష్యన్తి వార్యమ్ |
  అన్తర్ హి ఖ్యో జనానామ్ అర్యో వేదో అదాశుషాం తేషాం నో వేద ఆ భర || 1-081-09