ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 80)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇత్థా హి సోమ ఇన్ మదే బ్రహ్మా చకార వర్ధనమ్ |
  శవిష్ఠ వజ్రిన్న్ ఓజసా పృథివ్యా నిః శశా అహిమ్ అర్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-01

  స త్వామదద్ వృషా మదః సోమః శ్యేనాభృతః సుతః |
  యేనా వృత్రం నిర్ అద్భ్యో జఘన్థ వజ్రిన్న్ ఓజసార్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-02

  ప్రేహ్య్ అభీహి ధృష్ణుహి న తే వజ్రో ని యంసతే |
  ఇన్ద్ర నృమ్ణం హి తే శవో హనో వృత్రం జయా అపో ऽర్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-03

  నిర్ ఇన్ద్ర భూమ్యా అధి వృత్రం జఘన్థ నిర్ దివః |
  సృజా మరుత్వతీర్ అవ జీవధన్యా ఇమా అపో ऽర్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-04

  ఇన్ద్రో వృత్రస్య దోధతః సానుం వజ్రేణ హీళితః |
  అభిక్రమ్యావ జిఘ్నతే ऽపః సర్మాయ చోదయన్న్ అర్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-05

  అధి సానౌ ని జిఘ్నతే వజ్రేణ శతపర్వణా |
  మన్దాన ఇన్ద్రో అన్ధసః సఖిభ్యో గాతుమ్ ఇచ్ఛత్య్ అర్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-06

  ఇన్ద్ర తుభ్యమ్ ఇద్ అద్రివో ऽనుత్తం వజ్రిన్ వీర్యమ్ |
  యద్ ధ త్యమ్ మాయినమ్ మృగం తమ్ ఉ త్వమ్ మాయయావధీర్ అర్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-07

  వి తే వజ్రాసో అస్థిరన్ నవతిం నావ్యా అను |
  మహత్ త ఇన్ద్ర వీర్యమ్ బాహ్వోస్ తే బలం హితమ్ అర్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-08

  సహస్రం సాకమ్ అర్చత పరి ష్టోభత వింశతిః |
  శతైనమ్ అన్వ్ అనోనవుర్ ఇన్ద్రాయ బ్రహ్మోద్యతమ్ అర్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-09

  ఇన్ద్రో వృత్రస్య తవిషీం నిర్ అహన్ సహసా సహః |
  మహత్ తద్ అస్య పౌంస్యం వృత్రం జఘన్వాఅసృజద్ అర్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-10

  ఇమే చిత్ తవ మన్యవే వేపేతే భియసా మహీ |
  యద్ ఇన్ద్ర వజ్రిన్న్ ఓజసా వృత్రమ్ మరుత్వాఅవధీర్ అర్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-11

  న వేపసా న తన్యతేన్ద్రం వృత్రో వి బీభయత్ |
  అభ్య్ ఏనం వజ్ర ఆయసః సహస్రభృష్టిర్ ఆయతార్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-12

  యద్ వృత్రం తవ చాశనిం వజ్రేణ సమయోధయః |
  అహిమ్ ఇన్ద్ర జిఘాంసతో దివి తే బద్బధే శవో ऽర్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-13

  అభిష్టనే తే అద్రివో యత్ స్థా జగచ్ చ రేజతే |
  త్వష్టా చిత్ తవ మన్యవ ఇన్ద్ర వేవిజ్యతే భియార్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-14

  నహి ను యాద్ అధీమసీన్ద్రం కో వీర్యా పరః |
  తస్మిన్ నృమ్ణమ్ ఉత క్రతుం దేవా ఓజాంసి సం దధుర్ అర్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-15

  యామ్ అథర్వా మనుష్ పితా దధ్యఙ్ ధియమ్ అత్నత |
  తస్మిన్ బ్రహ్మాణి పూర్వథేన్ద్ర ఉక్థా సమ్ అగ్మతార్చన్న్ అను స్వరాజ్యమ్ || 1-080-16