ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 79)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  హిరణ్యకేశో రజసో విసారే ऽహిర్ ధునిర్ వాత ఇవ ధ్రజీమాన్ |
  శుచిభ్రాజా ఉషసో నవేదా యశస్వతీర్ అపస్యువో న సత్యాః || 1-079-01

  ఆ తే సుపర్ణా అమినన్తఏవైః కృష్ణో నోనావ వృషభో యదీదమ్ |
  శివాభిర్ న స్మయమానాభిర్ ఆగాత్ పతన్తి మిహ స్తనయన్త్య్ అభ్రా || 1-079-02
 
  యద్ ఈమ్ ఋతస్య పయసా పియానో నయన్న్ ఋతస్య పథిభీ రజిష్ఠైః |
  అర్యమా మిత్రో వరుణః పరిజ్మా త్వచమ్ పృఞ్చన్త్య్ ఉపరస్య యోనౌ || 1-079-03

  అగ్నే వాజస్య గోమత ఈశానః సహసో యహో |
  అస్మే ధేహి జాతవేదో మహి శ్రవః || 1-079-04

  స ఇధానో వసుష్ కవిర్ అగ్నిర్ ఈళేన్యో గిరా |
  రేవద్ అస్మభ్యమ్ పుర్వణీక దీదిహి || 1-079-05

  క్షపో రాజన్న్ ఉత త్మనాగ్నే వస్తోర్ ఉతోషసః |
  స తిగ్మజమ్భ రక్షసో దహ ప్రతి || 1-079-06

  అవా నో అగ్న ఊతిభిర్ గాయత్రస్య ప్రభర్మణి |
  విశ్వాసు ధీషు వన్ద్య || 1-079-07

  ఆ నో అగ్నే రయిమ్ భర సత్రాసాహం వరేణ్యమ్ |
  విశ్వాసు పృత్సు దుష్టరమ్ || 1-079-08

  ఆ నో అగ్నే సుచేతునా రయిం విశ్వాయుపోషసమ్ |
  మార్డీకం ధేహి జీవసే || 1-079-09

  ప్ర పూతాస్ తిగ్మశోచిషే వాచో గోతమాగ్నయే |
  భరస్వ సుమ్నయుర్ గిరః || 1-079-10

  యో నో అగ్నే ऽభిదాసత్య్ అన్తి దూరే పదీష్ట సః |
  అస్మాకమ్ ఇద్ వృధే భవ || 1-079-11

  సహస్రాక్షో విచర్షణిర్ అగ్నీ రక్షాంసి సేధతి |
  హోతా గృణీత ఉక్థ్యః || 1-079-12