ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 78)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అభి త్వా గోతమా గిరా జాతవేదో విచర్షణే |
  ద్యుమ్నైర్ అభి ప్ర ణోనుమః || 1-078-01

  తమ్ ఉ త్వా గోతమో గిరా రాయస్కామో దువస్యతి |
  ద్యుమ్నైర్ అభి ప్ర ణోనుమః || 1-078-02

  తమ్ ఉ త్వా వాజసాతమమ్ అఙ్గిరస్వద్ ధవామహే |
  ద్యుమ్నైర్ అభి ప్ర ణోనుమః || 1-078-03

  తమ్ ఉ త్వా వృత్రహన్తమం యో దస్యూఅవధూనుషే |
  ద్యుమ్నైర్ అభి ప్ర ణోనుమః || 1-078-04

  అవోచామ రహూగణా అగ్నయే మధుమద్ వచః |
  ద్యుమ్నైర్ అభి ప్ర ణోనుమః || 1-078-05