ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 77)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కథా దాశేమాగ్నయే కాస్మై దేవజుష్టోచ్యతే భామినే గీః |
  యో మర్త్యేష్వ్ అమృత ఋతావా హోతా యజిష్ఠ ఇత్ కృణోతి దేవాన్ || 1-077-01

  యో అధ్వరేషు శంతమ ఋతావా హోతా తమ్ ఊ నమోభిర్ ఆ కృణుధ్వమ్ |
  అగ్నిర్ యద్ వేర్ మర్తాయ దేవాన్ స చా బోధాతి మనసా యజాతి || 1-077-02

  స హి క్రతుః స మర్యః స సాధుర్ మిత్రో న భూద్ అద్భుతస్య రథీః |
  తమ్ మేధేషు ప్రథమం దేవయన్తీర్ విశ ఉప బ్రువతే దస్మమ్ ఆరీః || 1-077-03

  స నో నృణాం నృతమో రిశాదా అగ్నిర్ గిరో ऽవసా వేతు ధీతిమ్ |
  తనా చ యే మఘవానః శవిష్ఠా వాజప్రసూతా ఇషయన్త మన్మ || 1-077-04

  ఏవాగ్నిర్ గోతమేభిర్ ఋతావా విప్రేభిర్ అస్తోష్ట జాతవేదాః |
  స ఏషు ద్యుమ్నమ్ పీపయత్ స వాజం స పుష్టిం యాతి జోషమ్ ఆ చికిత్వాన్ || 1-077-05