ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 76)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కా త ఉపేతిర్ మనసో వరాయ భువద్ అగ్నే శంతమా కా మనీషా |
  కో వా యజ్ఞైః పరి దక్షం త ఆప కేన వా తే మనసా దాశేమ || 1-076-01

  ఏహ్య్ అగ్న ఇహ హోతా ని షీదాదబ్ధః సు పురతా భవా నః |
  అవతాం త్వా రోదసీ విశ్వమిన్వే యజా మహే సౌమనసాయ దేవాన్ || 1-076-02

  ప్ర సు విశ్వాన్ రక్షసో ధక్ష్య్ అగ్నే భవా యజ్ఞానామ్ అభిశస్తిపావా |
  అథా వహ సోమపతిం హరిభ్యామ్ ఆతిథ్యమ్ అస్మై చకృమా సుదావ్నే || 1-076-03

  ప్రజావతా వచసా వహ్నిర్ ఆసా చ హువే ని చ సత్సీహ దేవైః |
  వేషి హోత్రమ్ ఉత పోత్రం యజత్ర బోధి ప్రయన్తర్ జనితర్ వసూనామ్ || 1-076-04

  యథా విప్రస్య మనుషో హవిర్భిర్ దేవాఅయజః కవిభిః కవిః సన్ |
  ఏవా హోతః సత్యతర త్వమ్ అద్యాగ్నే మన్ద్రయా జుహ్వా యజస్వ || 1-076-05