ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 75)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  జుషస్వ సప్రథస్తమం వచో దేవప్సరస్తమమ్ |
  హవ్యా జుహ్వాన ఆసని || 1-075-01

  అథా తే అఙ్గిరస్తమాగ్నే వేధస్తమ ప్రియమ్ |
  వోచేమ బ్రహ్మ సానసి || 1-075-02

  కస్ తే జామిర్ జనానామ్ అగ్నే కో దాశ్వధ్వరః |
  కో హ కస్మిన్న్ అసి శ్రితః || 1-075-03

  త్వం జామిర్ జనానామ్ అగ్నే మిత్రో అసి ప్రియః |
  సఖా సఖిభ్య ఈడ్యః || 1-075-04

  యజా నో మిత్రావరుణా యజా దేవాఋతమ్ బృహత్ |
  అగ్నే యక్షి స్వం దమమ్ || 1-075-05