ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 74)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉపప్రయన్తో అధ్వరమ్ మన్త్రం వోచేమాగ్నయే |
  ఆరే అస్మే చ శృణ్వతే || 1-074-01

  యః స్నీహితీషు పూర్వ్యః సంజగ్మానాసు కృష్టిషు |
  అరక్షద్ దాశుషే గయమ్ || 1-074-02

  ఉత బ్రువన్తు జన్తవ ఉద్ అగ్నిర్ వృత్రహాజని |
  ధనంజయో రణే-రణే || 1-074-03

  యస్య దూతో అసి క్షయే వేషి హవ్యాని వీతయే |
  దస్మత్ కృణోష్య్ అధ్వరమ్ || 1-074-04

  తమ్ ఇత్ సుహవ్యమ్ అఙ్గిరః సుదేవం సహసో యహో |
  జనా ఆహుః సుబర్హిషమ్ || 1-074-05

  ఆ చ వహాసి తాఇహ దేవాఉప ప్రశస్తయే |
  హవ్యా సుశ్చన్ద్ర వీతయే || 1-074-06

  న యోర్ ఉపబ్దిర్ అశ్వ్యః శృణ్వే రథస్య కచ్ చన |
  యద్ అగ్నే యాసి దూత్యమ్ || 1-074-07

  త్వోతో వాజ్య్ అహ్రయో ऽభి పూర్వస్మాద్ అపరః |
  ప్ర దాశ్వాఅగ్నే అస్థాత్ || 1-074-08

  ఉత ద్యుమత్ సువీర్యమ్ బృహద్ అగ్నే వివాససి |
  దేవేభ్యో దేవ దాశుషే || 1-074-09