ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 9)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రేహి మత్స్య్ అన్ధసో విశ్వేభిః సోమపర్వభిః |
  మహాఅభిష్టిర్ ఓజసా || 1-009-01

  ఏమ్ ఏనం సృజతా సుతే మన్దిమ్ ఇన్ద్రాయ మన్దినే |
  చక్రిం విశ్వాని చక్రయే || 1-009-02

  మత్స్వా సుశిప్ర మన్దిభి స్తోమేభిర్ విశ్వచర్షణే |
  సచైషు సవనేష్వ్ ఆ || 1-009-03

  అసృగ్రమ్ ఇన్ద్ర తే గిరః ప్రతి త్వామ్ ఉద్ అహాసత |
  అజోషా వృషభమ్ పతిమ్ || 1-009-04

  సం చోదయ చిత్రమ్ అర్వాగ్ రాధ ఇన్ద్ర వరేణ్యమ్ |
  అసద్ ఇత్ తే విభు ప్రభు || 1-009-05

  అస్మాన్ సు తత్ర చోదయేన్ద్ర రాయే రభస్వతః |
  తువిద్యుమ్న యశస్వతః || 1-009-06

  సం గోమద్ ఇన్ద్ర వాజవద్ అస్మే పృథు శ్రవో బృహత్ |
  విశ్వాయుర్ ధేహ్య్ అక్షితమ్ || 1-009-07

  అస్మే ధేహి శ్రవో బృహద్ ద్యుమ్నం సహస్రసాతమమ్ |
  ఇన్ద్ర తా రథినీర్ ఇషః || 1-009-08

  వసోర్ ఇన్ద్రం వసుపతిం గీర్భిర్ గృణన్త ఋగ్మియమ్ |
  హోమ గన్తారమ్ ఊతయే || 1-009-09

  సుతే-సుతే న్యోకసే బృహద్ బృహత ఏద్ అరిః |
  ఇన్ద్రాయ శూషమ్ అర్చతి || 1-009-10