ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 10)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  గాయన్తి త్వా గాయత్రిణో ऽర్చన్త్య్ అర్కమ్ అర్కిణః |
  బ్రహ్మాణస్ త్వా శతక్రత ఉద్ వంశమ్ ఇవ యేమిరే || 1-010-01

  యత్ సానోః సానుమ్ ఆరుహద్ భూర్య్ అస్పష్ట కర్త్వమ్ |
  తద్ ఇన్ద్రో అర్థం చేతతి యూథేన వృష్ణిర్ ఏజతి || 1-010-02

  యుక్ష్వా హి కేశినా హరీ వృషణా కక్ష్యప్రా |
  అథా న ఇన్ద్ర సోమపా గిరామ్ ఉపశ్రుతిం చర || 1-010-03

  ఏహి స్తోమాఅభి స్వరాభి గృణీహ్య్ ఆ రువ |
  బ్రహ్మ చ నో వసో సచేన్ద్ర యజ్ఞం చ వర్ధయ || 1-010-04

  ఉక్థమ్ ఇన్ద్రాయ శంస్యం వర్ధనమ్ పురునిష్షిధే |
  శక్రో యథా సుతేషు ణో రారణత్ సఖ్యేషు చ || 1-010-05

  తమ్ ఇత్ సఖిత్వ ఈమహే తం రాయే తం సువీర్యే |
  స శక్ర ఉత నః శకద్ ఇన్ద్రో వసు దయమానః || 1-010-06

  సువివృతం సునిరజమ్ ఇన్ద్ర త్వాదాతమ్ ఇద్ యశః |
  గవామ్ అప వ్రజం వృధి కృణుష్వ రాధో అద్రివః || 1-010-07

  నహి త్వా రోదసీ ఉభే ఋఘాయమాణమ్ ఇన్వతః |
  జేషః స్వర్వతీర్ అపః సం గా అస్మభ్యం ధూనుహి || 1-010-08

  ఆశ్రుత్కర్ణ శ్రుధీ హవం నూ చిద్ దధిష్వ మే గిరః |
  ఇన్ద్ర స్తోమమ్ ఇమమ్ మమ కృష్వా యుజశ్ చిద్ అన్తరమ్ || 1-010-09

  విద్మా హి త్వా వృషన్తమం వాజేషు హవనశ్రుతమ్ |
  వృషన్తమస్య హూమహ ఊతిం సహస్రసాతమామ్ || 1-010-10

  ఆ తూ న ఇన్ద్ర కౌశిక మన్దసానః సుతమ్ పిబ |
  నవ్యమ్ ఆయుః ప్ర సూ తిర కృధీ సహస్రసామ్ ఋషిమ్ || 1-010-11

  పరి త్వా గిర్వణో గిర ఇమా భవన్తు విశ్వతః |
  వృద్ధాయుమ్ అను వృద్ధయో జుష్టా భవన్తు జుష్టయః || 1-010-12