ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 11)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రం విశ్వా అవీవృధన్ సముద్రవ్యచసం గిరః |
  రథీతమం రథీనాం వాజానాం సత్పతిమ్ పతిమ్ || 1-011-01

  సఖ్యే త ఇన్ద్ర వాజినో మా భేమ శవసస్ పతే |
  త్వామ్ అభి ప్ర ణోనుమో జేతారమ్ అపరాజితమ్ || 1-011-02

  పూర్వీర్ ఇన్ద్రస్య రాతయో న వి దస్యన్త్య్ ఊతయః |
  యదీ వాజస్య గోమత స్తోతృభ్యో మంహతే మఘమ్ || 1-011-03

  పురామ్ భిన్దుర్ యువా కవిర్ అమితౌజా అజాయత |
  ఇన్ద్రో విశ్వస్య కర్మణో ధర్తా వజ్రీ పురుష్టుతః || 1-011-04

  త్వం వలస్య గోమతో ऽపావర్ అద్రివో బిలమ్ |
  త్వాం దేవా అబిభ్యుషస్ తుజ్యమానాస ఆవిషుః || 1-011-05

  తవాహం శూర రాతిభిః ప్రత్య్ ఆయం సిన్ధుమ్ ఆవదన్ |
  ఉపాతిష్ఠన్త గిర్వణో విదుష్ టే తస్య కారవః || 1-011-06

  మాయాభిర్ ఇన్ద్ర మాయినం త్వం శుష్ణమ్ అవాతిరః |
  విదుష్ టే తస్య మేధిరాస్ తేషాం శ్రవాంస్య్ ఉత్ తిర || 1-011-07

  ఇన్ద్రమ్ ఈశానమ్ ఓజసాభి స్తోమా అనూషత |
  సహస్రం యస్య రాతయ ఉత వా సన్తి భూయసీః || 1-011-08