ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 12)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నిం దూతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసమ్ |
  అస్య యజ్ఞస్య సుక్రతుమ్ || 1-012-01

  అగ్నిమ్-అగ్నిం హవీమభిః సదా హవన్త విశ్పతిమ్ |
  హవ్యవాహమ్ పురుప్రియమ్ || 1-012-02

  అగ్నే దేవాఇహా వహ జజ్ఞానో వృక్తబర్హిషే |
  అసి హోతా న ఈడ్యః || 1-012-03

  తాఉశతో వి బోధయ యద్ అగ్నే యాసి దూత్యమ్ |
  దేవైర్ ఆ సత్సి బర్హిషి || 1-012-04

  ఘృతాహవన దీదివః ప్రతి ష్మ రిషతో దహ |
  అగ్నే త్వం రక్షస్వినః || 1-012-05

  అగ్నినాగ్నిః సమ్ ఇధ్యతే కవిర్ గృహపతిర్ యువా |
  హవ్యవాడ్ జుహ్వాస్యః || 1-012-06

  కవిమ్ అగ్నిమ్ ఉప స్తుహి సత్యధర్మాణమ్ అధ్వరే |
  దేవమ్ అమీవచాతనమ్ || 1-012-07

  యస్ త్వామ్ అగ్నే హవిష్పతిర్ దూతం దేవ సపర్యతి |
  తస్య స్మ ప్రావితా భవ || 1-012-08

  యో అగ్నిం దేవవీతయే హవిష్మాఆవివాసతి |
  తస్మై పావక మృళయ || 1-012-09

  స నః పావక దీదివో ऽగ్నే దేవాఇహా వహ |
  ఉప యజ్ఞం హవిశ్ చ నః || 1-012-10

  స న స్తవాన ఆ భర గాయత్రేణ నవీయసా |
  రయిం వీరవతీమ్ ఇషమ్ || 1-012-11

  అగ్నే శుక్రేణ శోచిషా విశ్వాభిర్ దేవహూతిభిః |
  ఇమం స్తోమం జుషస్వ నః || 1-012-12