ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 13)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సుసమిద్ధో న ఆ వహ దేవాఅగ్నే హవిష్మతే |
  హోతః పావక యక్షి చ || 1-013-01

  మధుమన్తం తనూనపాద్ యజ్ఞం దేవేషు నః కవే |
  అద్యా కృణుహి వీతయే || 1-013-02

  నరాశంసమ్ ఇహ ప్రియమ్ అస్మిన్ యజ్ఞ ఉప హ్వయే |
  మధుజిహ్వం హవిష్కృతమ్ || 1-013-03

  అగ్నే సుఖతమే రథే దేవాఈళిత ఆ వహ |
  అసి హోతా మనుర్హితః || 1-013-04

  స్తృణీత బర్హిర్ ఆనుషగ్ ఘృతపృష్ఠమ్ మనీషిణః |
  యత్రామృతస్య చక్షణమ్ || 1-013-05

  వి శ్రయన్తామ్ ఋతావృధో ద్వారో దేవీర్ అసశ్చతః |
  అద్యా నూనం చ యష్టవే || 1-013-06

  నక్తోషాసా సుపేశసాస్మిన్ యజ్ఞ ఉప హ్వయే |
  ఇదం నో బర్హిర్ ఆసదే || 1-013-07

  తా సుజిహ్వా ఉప హ్వయే హోతారా దైవ్యా కవీ |
  యజ్ఞం నో యక్షతామ్ ఇమమ్ || 1-013-08

  ఇళా సరస్వతీ మహీ తిస్రో దేవీర్ మయోభువః |
  బర్హిః సీదన్త్వ్ అస్రిధః || 1-013-09

  ఇహ త్వష్టారమ్ అగ్రియం విశ్వరూపమ్ ఉప హ్వయే |
  అస్మాకమ్ అస్తు కేవలః || 1-013-10

  అవ సృజా వనస్పతే దేవ దేవేభ్యో హవిః |
  ప్ర దాతుర్ అస్తు చేతనమ్ || 1-013-11

  స్వాహా యజ్ఞం కృణోతనేన్ద్రాయ యజ్వనో గృహే |
  తత్ర దేవాఉప హ్వయే || 1-013-12