ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 14)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఐభిర్ అగ్నే దువో గిరో విశ్వేభిః సోమపీతయే |
  దేవేభిర్ యాహి యక్షి చ || 1-014-01

  ఆ త్వా కణ్వా అహూషత గృణన్తి విప్ర తే ధియః |
  దేవేభిర్ అగ్న ఆ గహి || 1-014-02

  ఇన్ద్రవాయూ బృహస్పతిమ్ మిత్రాగ్నిమ్ పూషణమ్ భగమ్ |
  ఆదిత్యాన్ మారుతం గణమ్ || 1-014-03

  ప్ర వో భ్రియన్త ఇన్దవో మత్సరా మాదయిష్ణవః |
  ద్రప్సా మధ్వశ్ చమూషదః || 1-014-04

  ఈళతే త్వామ్ అవస్యవః కణ్వాసో వృక్తబర్హిషః |
  హవిష్మన్తో అరంకృతః || 1-014-05

  ఘృతపృష్ఠా మనోయుజో యే త్వా వహన్తి వహ్నయః |
  ఆ దేవాన్ సోమపీతయే || 1-014-06
 
  తాన్ యజత్రాఋతావృధో ऽగ్నే పత్నీవతస్ కృధి |
  మధ్వః సుజిహ్వ పాయయ || 1-014-07

  యే యజత్రా య ఈడ్యాస్ తే తే పిబన్తు జిహ్వయా |
  మధోర్ అగ్నే వషట్కృతి || 1-014-08
 
  ఆకీం సూర్యస్య రోచనాద్ విశ్వాన్ దేవాఉషర్బుధః |
  విప్రో హోతేహ వక్షతి || 1-014-09

  విశ్వేభిః సోమ్యమ్ మధ్వ్ అగ్న ఇన్ద్రేణ వాయునా |
  పిబా మిత్రస్య ధామభిః || 1-014-10

  త్వం హోతా మనుర్హితో ऽగ్నే యజ్ఞేషు సీదసి |
  సేమం నో అధ్వరం యజ || 1-014-11

  యుక్ష్వా హ్య్ అరుషీ రథే హరితో దేవ రోహితః |
  తాభిర్ దేవాఇహా వహ || 1-014-12