ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 15)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్ర సోమమ్ పిబ ఋతునా త్వా విశన్త్వ్ ఇన్దవః |
  మత్సరాసస్ తదోకసః || 1-015-01

  మరుతః పిబత ఋతునా పోత్రాద్ యజ్ఞమ్ పునీతన |
  యూయం హి ష్ఠా సుదానవః || 1-015-02

  అభి యజ్ఞం గృణీహి నో గ్నావో నేష్టః పిబ ఋతునా |
  త్వం హి రత్నధా అసి || 1-015-03

  అగ్నే దేవాఇహా వహ సాదయా యోనిషు త్రిషు |
  పరి భూష పిబ ఋతునా || 1-015-04

  బ్రాహ్మణాద్ ఇన్ద్ర రాధసః పిబా సోమమ్ ఋతూఅను |
  తవేద్ ధి సఖ్యమ్ అస్తృతమ్ || 1-015-05

  యువం దక్షం ధృతవ్రత మిత్రావరుణ దూళభమ్ |
  ఋతునా యజ్ఞమ్ ఆశాథే || 1-015-06

  ద్రవిణోదా ద్రవిణసో గ్రావహస్తాసో అధ్వరే |
  యజ్ఞేషు దేవమ్ ఈళతే || 1-015-07

  ద్రవిణోదా దదాతు నో వసూని యాని శృణ్విరే |
  దేవేషు తా వనామహే || 1-015-08

  ద్రవిణోదాః పిపీషతి జుహోత ప్ర చ తిష్ఠత |
  నేష్ట్రాద్ ఋతుభిర్ ఇష్యత || 1-015-09

  యత్ త్వా తురీయమ్ ఋతుభిర్ ద్రవిణోదో యజామహే |
  అధ స్మా నో దదిర్ భవ || 1-015-10

  అశ్వినా పిబతమ్ మధు దీద్యగ్నీ శుచివ్రతా |
  ఋతునా యజ్ఞవాహసా || 1-015-11

  గార్హపత్యేన సన్త్య ఋతునా యజ్ఞనీర్ అసి |
  దేవాన్ దేవయతే యజ || 1-015-12