ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 16)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ త్వా వహన్తు హరయో వృషణం సోమపీతయే |
  ఇన్ద్ర త్వా సూరచక్షసః || 1-016-01

  ఇమా ధానా ఘృతస్నువో హరీ ఇహోప వక్షతః |
  ఇన్ద్రం సుఖతమే రథే || 1-016-02

  ఇన్ద్రమ్ ప్రాతర్ హవామహ ఇన్ద్రమ్ ప్రయత్య్ అధ్వరే |
  ఇన్ద్రం సోమస్య పీతయే || 1-016-03

  ఉప నః సుతమ్ ఆ గహి హరిభిర్ ఇన్ద్ర కేశిభిః |
  సుతే హి త్వా హవామహే || 1-016-04

  సేమం న స్తోమమ్ ఆ గహ్య్ ఉపేదం సవనం సుతమ్ |
  గౌరో న తృషితః పిబ || 1-016-05

  ఇమే సోమాస ఇన్దవః సుతాసో అధి బర్హిషి |
  తాఇన్ద్ర సహసే పిబ || 1-016-06

  అయం తే స్తోమో అగ్రియో హృదిస్పృగ్ అస్తు శంతమః |
  అథా సోమం సుతమ్ పిబ || 1-016-07

  విశ్వమ్ ఇత్ సవనం సుతమ్ ఇన్ద్రో మదాయ గచ్ఛతి |
  వృత్రహా సోమపీతయే || 1-016-08

  సేమం నః కామమ్ ఆ పృణ గోభిర్ అశ్వైః శతక్రతో |
  స్తవామ త్వా స్వాధ్యః || 1-016-09