ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 17)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రావరుణయోర్ అహం సమ్రాజోర్ అవ ఆ వృణే |
  తా నో మృళాత ఈదృశే || 1-017-01

  గన్తారా హి స్థో ऽవసే హవం విప్రస్య మావతః |
  ధర్తారా చర్షణీనామ్ || 1-017-02

  అనుకామం తర్పయేథామ్ ఇన్ద్రావరుణ రాయ ఆ |
  తా వాం నేదిష్ఠమ్ ఈమహే || 1-017-03

  యువాకు హి శచీనాం యువాకు సుమతీనామ్ |
  భూయామ వాజదావ్నామ్ || 1-017-04

  ఇన్ద్రః సహస్రదావ్నాం వరుణః శంస్యానామ్ |
  క్రతుర్ భవత్య్ ఉక్థ్యః || 1-017-05

  తయోర్ ఇద్ అవసా వయం సనేమ ని చ ధీమహి |
  స్యాద్ ఉత ప్రరేచనమ్ || 1-017-06

  ఇన్ద్రావరుణ వామ్ అహం హువే చిత్రాయ రాధసే |
  అస్మాన్ సు జిగ్యుషస్ కృతమ్ || 1-017-07

  ఇన్ద్రావరుణ నూ ను వాం సిషాసన్తీషు ధీష్వ్ ఆ |
  అస్మభ్యం శర్మ యచ్ఛతమ్ || 1-017-08

  ప్ర వామ్ అశ్నోతు సుష్టుతిర్ ఇన్ద్రావరుణ యాం హువే |
  యామ్ ఋధాథే సధస్తుతిమ్ || 1-017-09