ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 8)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

   ఏన్ద్ర సానసిం రయిం సజిత్వానం సదాసహమ్ |
  వర్షిష్ఠమ్ ఊతయే భర || 1-008-01

  ని యేన ముష్టిహత్యయా ని వృత్రా రుణధామహై |
  త్వోతాసో న్య్ అర్వతా || 1-008-02

  ఇన్ద్ర త్వోతాస ఆ వయం వజ్రం ఘనా దదీమహి |
  జయేమ సం యుధి స్పృధః || 1-008-03

  వయం శూరేభిర్ అస్తృభిర్ ఇన్ద్ర త్వయా యుజా వయమ్ |
  సాసహ్యామ పృతన్యతః || 1-008-04

  మహాఇన్ద్రః పరశ్ చ ను మహిత్వమ్ అస్తు వజ్రిణే |
  ద్యౌర్ న ప్రథినా శవః || 1-008-05

  సమోహే వా య ఆశత నరస్ తోకస్య సనితౌ |
  విప్రాసో వా ధియాయవః || 1-008-06

  యః కుక్షిః సోమపాతమః సముద్ర ఇవ పిన్వతే |
  ఉర్వీర్ ఆపో న కాకుదః || 1-008-07

  ఏవా హ్య్ అస్య సూనృతా విరప్శీ గోమతీ మహీ |
  పక్వా శాఖా న దాశుషే || 1-008-08

  ఏవా హి తే విభూతయ ఊతయ ఇన్ద్ర మావతే |
  సద్యశ్ చిత్ సన్తి దాశుషే || 1-008-09

  ఏవా హ్య్ అస్య కామ్యా స్తోమ ఉక్థం చ శంస్యా |
  ఇన్ద్రాయ సోమపీతయే || 1-008-10