ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 7)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

   ఇన్ద్రమ్ ఇద్ గాథినో బృహద్ ఇన్ద్రమ్ అర్కేభిర్ అర్కిణః |
  ఇన్ద్రం వాణీర్ అనూషత || 1-007-01

  ఇన్ద్ర ఇద్ ధర్యోః సచా సమ్మిశ్ల ఆ వచోయుజా |
  ఇన్ద్రో వజ్రీ హిరణ్యయః || 1-007-02

  ఇన్ద్రో దీర్ఘాయ చక్షస ఆ సూర్యం రోహయద్ దివి |
  వి గోభిర్ అద్రిమ్ ఐరయత్ || 1-007-03

  ఇన్ద్ర వాజేషు నో ऽవ సహస్రప్రధనేషు చ |
  ఉగ్ర ఉగ్రాభిర్ ఊతిభిః || 1-007-04

  ఇన్ద్రం వయమ్ మహాధన ఇన్ద్రమ్ అర్భే హవామహే |
  యుజం వృత్రేషు వజ్రిణమ్ || 1-007-05

  స నో వృషన్న్ అముం చరుం సత్రాదావన్న్ అపా వృధి |
  అస్మభ్యమ్ అప్రతిష్కుతః || 1-007-06

  తుఞ్జే-తుఞ్జే య ఉత్తరే స్తోమా ఇన్ద్రస్య వజ్రిణః |
  న విన్ధే అస్య సుష్టుతిమ్ || 1-007-07

  వృషా యూథేవ వంసగః కృష్టీర్ ఇయర్త్య్ ఓజసా |
  ఈశానో అప్రతిష్కుతః || 1-007-08

  య ఏకశ్ చర్షణీనాం వసూనామ్ ఇరజ్యతి |
  ఇన్ద్రః పఞ్చ క్షితీనామ్ || 1-007-09

  ఇన్ద్రం వో విశ్వతస్ పరి హవామహే జనేభ్యః |
  అస్మాకమ్ అస్తు కేవలః || 1-007-10