ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 6)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యుఞ్జన్తి బ్రధ్నమ్ అరుషం చరన్తమ్ పరి తస్థుషః |
  రోచన్తే రోచనా దివి || 1-006-01

  యుఞ్జన్త్య్ అస్య కామ్యా హరీ విపక్షసా రథే |
  శోణా ధృష్ణూ నృవాహసా || 1-006-02

  కేతుం కృణ్వన్న్ అకేతవే పేశో మర్యా అపేశసే |
  సమ్ ఉషద్భిర్ అజాయథాః || 1-006-03

  ఆద్ అహ స్వధామ్ అను పునర్ గర్భత్వమ్ ఏరిరే |
  దధానా నామ యజ్ఞియమ్ || 1-006-04

  వీళు చిద్ ఆరుజత్నుభిర్ గుహా చిద్ ఇన్ద్ర వహ్నిభిః |
  అవిన్ద ఉస్రియా అను || 1-006-05

  దేవయన్తో యథా మతిమ్ అచ్ఛా విదద్వసుం గిరః |
  మహామ్ అనూషత శ్రుతమ్ || 1-006-06

  ఇన్ద్రేణ సం హి దృక్షసే సంజగ్మానో అబిభ్యుషా |
  మన్దూ సమానవర్చసా || 1-006-07

  అనవద్యైర్ అభిద్యుభిర్ మఖః సహస్వద్ అర్చతి |
  గణైర్ ఇన్ద్రస్య కామ్యైః || 1-006-08

  అతః పరిజ్మన్న్ ఆ గహి దివో వా రోచనాద్ అధి |
  సమ్ అస్మిన్న్ ఋఞ్జతే గిరః || 1-006-09

  ఇతో వా సాతిమ్ ఈమహే దివో వా పార్థివాద్ అధి |
  ఇన్ద్రమ్ మహో వా రజసః || 1-006-10