ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 5)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ త్వ్ ఏతా ని షీదతేన్ద్రమ్ అభి ప్ర గాయత |
  సఖాయ స్తోమవాహసః || 1-005-01

  పురూతమమ్ పురూణామ్ ఈశానం వార్యాణామ్ |
  ఇన్ద్రం సోమే సచా సుతే || 1-005-02

  స ఘా నో యోగ ఆ భువత్ స రాయే స పురంధ్యామ్ |
  గమద్ వాజేభిర్ ఆ స నః || 1-005-03

  యస్య సంస్థే న వృణ్వతే హరీ సమత్సు శత్రవః |
  తస్మా ఇన్ద్రాయ గాయత || 1-005-04

  సుతపావ్నే సుతా ఇమే శుచయో యన్తి వీతయే |
  సోమాసో దధ్యాశిరః || 1-005-05

  త్వం సుతస్య పీతయే సద్యో వృద్ధో అజాయథాః |
  ఇన్ద్ర జ్యైష్ఠ్యాయ సుక్రతో || 1-005-06

  ఆ త్వా విశన్త్వ్ ఆశవః సోమాస ఇన్ద్ర గిర్వణః |
  శం తే సన్తు ప్రచేతసే || 1-005-07

  త్వాం స్తోమా అవీవృధన్ త్వామ్ ఉక్థా శతక్రతో |
  త్వాం వర్ధన్తు నో గిరః || 1-005-08

  అక్షితోతిః సనేద్ ఇమం వాజమ్ ఇన్ద్రః సహస్రిణమ్ |
  యస్మిన్ విశ్వాని పౌంస్యా || 1-005-09

  మా నో మర్తా అభి ద్రుహన్ తనూనామ్ ఇన్ద్ర గిర్వణః |
  ఈశానో యవయా వధమ్ || 1-005-10