ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 4)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సురూపకృత్నుమ్ ఊతయే సుదుఘామ్ ఇవ గోదుహే |
  జుహూమసి ద్యవి-ద్యవి || 1-004-01

  ఉప నః సవనా గహి సోమస్య సోమపాః పిబ |
  గోదా ఇద్ రేవతో మదః || 1-004-02

  అథా తే అన్తమానాం విద్యామ సుమతీనామ్ |
  మా నో అతి ఖ్య ఆ గహి || 1-004-03

  పరేహి విగ్రమ్ అస్తృతమ్ ఇన్ద్రమ్ పృచ్ఛా విపశ్చితమ్ |
  యస్ తే సఖిభ్య ఆ వరమ్ || 1-004-04

  ఉత బ్రువన్తు నో నిదో నిర్ అన్యతశ్ చిద్ ఆరత |
  దధానా ఇన్ద్ర ఇద్ దువః || 1-004-05

  ఉత నః సుభగాఅరిర్ వోచేయుర్ దస్మ కృష్టయః |
  స్యామేద్ ఇన్ద్రస్య శర్మణి || 1-004-06

  ఏమ్ ఆశుమ్ ఆశవే భర యజ్ఞశ్రియం నృమాదనమ్ |
  పతయన్ మన్దయత్సఖమ్ || 1-004-07

  అస్య పీత్వా శతక్రతో ఘనో వృత్రాణామ్ అభవః |
  ప్రావో వాజేషు వాజినమ్ || 1-004-08

  తం త్వా వాజేషు వాజినం వాజయామః శతక్రతో |
  ధనానామ్ ఇన్ద్ర సాతయే || 1-004-09

  యో రాయో ऽవనిర్ మహాన్ సుపారః సున్వతః సఖా |
  తస్మా ఇన్ద్రాయ గాయత || 1-004-10