ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 3)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అశ్వినా యజ్వరీర్ ఇషో ద్రవత్పాణీ శుభస్ పతీ |
  పురుభుజా చనస్యతమ్ || 1-003-01

  అశ్వినా పురుదంససా నరా శవీరయా ధియా |
  ధిష్ణ్యా వనతం గిరః || 1-003-02

  దస్రా యువాకవః సుతా నాసత్యా వృక్తబర్హిషః |
  ఆ యాతం రుద్రవర్తనీ || 1-003-03

  ఇన్ద్రా యాహి చిత్రభానో సుతా ఇమే త్వాయవః |
  అణ్వీభిస్ తనా పూతాసః || 1-003-04

  ఇన్ద్రా యాహి ధియేషితో విప్రజూతః సుతావతః |
  ఉప బ్రహ్మాణి వాఘతః || 1-003-05

  ఇన్ద్రా యాహి తూతుజాన ఉప బ్రహ్మాణి హరివః |
  సుతే దధిష్వ నశ్ చనః || 1-003-06

  ఓమాసశ్ చర్షణీధృతో విశ్వే దేవాస ఆ గత |
  దాశ్వాంసో దాశుషః సుతమ్ || 1-003-07

  విశ్వే దేవాసో అప్తురః సుతమ్ ఆ గన్త తూర్ణయః |
  ఉస్రా ఇవ స్వసరాణి || 1-003-08

  విశ్వే దేవాసో అస్రిధ ఏహిమాయాసో అద్రుహః |
  మేధం జుషన్త వహ్నయః || 1-003-09

  పావకా నః సరస్వతీ వాజేభిర్ వాజినీవతీ |
  యజ్ఞం వష్టు ధియావసుః || 1-003-10

  చోదయిత్రీ సూనృతానాం చేతన్తీ సుమతీనామ్ |
  యజ్ఞం దధే సరస్వతీ || 1-003-11

  మహో అర్ణః సరస్వతీ ప్ర చేతయతి కేతునా |
  ధియో విశ్వా వి రాజతి || 1-003-12