ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 2)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వాయవ్ ఆ యాహి దర్శతేమే సోమా అరంకృతాః |
  తేషామ్ పాహి శ్రుధీ హవమ్ || 1-002-01

  వాయ ఉక్థేభిర్ జరన్తే త్వామ్ అచ్ఛా జరితారః |
  సుతసోమా అహర్విదః || 1-002-02

  వాయో తవ ప్రపృఞ్చతీ ధేనా జిగాతి దాశుషే |
  ఉరూచీ సోమపీతయే || 1-002-03

  ఇన్ద్రవాయూ ఇమే సుతా ఉప ప్రయోభిర్ ఆ గతమ్ |
  ఇన్దవో వామ్ ఉశన్తి హి || 1-002-04

  వాయవ్ ఇన్ద్రశ్ చ చేతథః సుతానాం వాజినీవసూ |
  తావ్ ఆ యాతమ్ ఉప ద్రవత్ || 1-002-05

  వాయవ్ ఇన్ద్రశ్ చ సున్వత ఆ యాతమ్ ఉప నిష్కృతమ్ |
  మక్ష్వ్ ఐత్థా ధియా నరా || 1-002-06

  మిత్రం హువే పూతదక్షం వరుణం చ రిశాదసమ్ |
  ధియం ఘృతాచీం సాధన్తా || 1-002-07

  ఋతేన మిత్రావరుణావ్ ఋతావృధావ్ ఋతస్పృశా |
  క్రతుమ్ బృహన్తమ్ ఆశాథే || 1-002-08

  కవీ నో మిత్రావరుణా తువిజాతా ఉరుక్షయా |
  దక్షం దధాతే అపసమ్ || 1-002-09