ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 1)
దేవత : అగ్ని, చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నిమ్ ఈళే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవమ్ ఋత్విజమ్ |
  హోతారం రత్నధాతమమ్ || 1-001-01

  అగ్నిః పూర్వేభిర్ ఋషిభిర్ ఈడ్యో నూతనైర్ ఉత |
  స దేవాఏహ వక్షతి || 1-001-02

  అగ్నినా రయిమ్ అశ్నవత్ పోషమ్ ఏవ దివే-దివే |
  యశసం వీరవత్తమమ్ || 1-001-03

  అగ్నే యం యజ్ఞమ్ అధ్వరం విశ్వతః పరిభూర్ అసి |
  స ఇద్ దేవేషు గచ్ఛతి || 1-001-04

  అగ్నిర్ హోతా కవిక్రతుః సత్యశ్ చిత్రశ్రవస్తమః |
  దేవో దేవేభిర్ ఆ గమత్ || 1-001-05

  యద్ అఙ్గ దాశుషే త్వమ్ అగ్నే భద్రం కరిష్యసి |
  తవేత్ తత్ సత్యమ్ అఙ్గిరః || 1-001-06

  ఉప త్వాగ్నే దివే-దివే దోషావస్తర్ ధియా వయమ్ |
  నమో భరన్త ఏమసి || 1-001-07

  రాజన్తమ్ అధ్వరాణాం గోపామ్ ఋతస్య దీదివిమ్ |
  వర్ధమానం స్వే దమే || 1-001-08

  స నః పితేవ సూనవే ऽగ్నే సూపాయనో భవ |
  సచస్వా నః స్వస్తయే || 1-001-09