ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 73)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  రయిర్ న యః పితృవిత్తో వయోధాః సుప్రణీతిశ్ చికితుషో న శాసుః |
  స్యోనశీర్ అతిథిర్ న ప్రీణానో హోతేవ సద్మ విధతో వి తారీత్ || 1-073-01

  దేవో న యః సవితా సత్యమన్మా క్రత్వా నిపాతి వృజనాని విశ్వా |
  పురుప్రశస్తో అమతిర్ న సత్య ఆత్మేవ శేవో దిధిషాయ్యో భూత్ || 1-073-02

  దేవో న యః పృథివీం విశ్వధాయా ఉపక్షేతి హితమిత్రో న రాజా |
  పురఃసదః శర్మసదో న వీరా అనవద్యా పతిజుష్టేవ నారీ || 1-073-03

  తం త్వా నరో దమ ఆ నిత్యమ్ ఇద్ధమ్ అగ్నే సచన్త క్షితిషు ధ్రువాసు |
  అధి ద్యుమ్నం ని దధుర్ భూర్య్ అస్మిన్ భవా విశ్వాయుర్ ధరుణో రయీణామ్ || 1-073-04

  వి పృక్షో అగ్నే మఘవానో అశ్యుర్ వి సూరయో దదతో విశ్వమ్ ఆయుః |
  సనేమ వాజం సమిథేష్వ్ అర్యో భాగం దేవేషు శ్రవసే దధానాః || 1-073-05

  ఋతస్య హి ధేనవో వావశానాః స్మదూధ్నీః పీపయన్త ద్యుభక్తాః |
  పరావతః సుమతిమ్ భిక్షమాణా వి సిన్ధవః సమయా సస్రుర్ అద్రిమ్ || 1-073-06

  త్వే అగ్నే సుమతిమ్ భిక్షమాణా దివి శ్రవో దధిరే యజ్ఞియాసః |
  నక్తా చ చక్రుర్ ఉషసా విరూపే కృష్ణం చ వర్ణమ్ అరుణం చ సం ధుః || 1-073-07

  యాన్ రాయే మర్తాన్ సుషూదో అగ్నే తే స్యామ మఘవానో వయం చ |
  ఛాయేవ విశ్వమ్ భువనం సిసక్ష్య్ ఆపప్రివాన్ రోదసీ అన్తరిక్షమ్ || 1-073-08

  అర్వద్భిర్ అగ్నే అర్వతో నృభిర్ నౄన్ వీరైర్ వీరాన్ వనుయామా త్వోతాః |
  ఈశానాసః పితృవిత్తస్య రాయో వి సూరయః శతహిమా నో అశ్యుః || 1-073-09

  ఏతా తే అగ్న ఉచథాని వేధో జుష్టాని సన్తు మనసే హృదే చ |
  శకేమ రాయః సుధురో యమం తే ऽధి శ్రవో దేవభక్తం దధానాః || 1-073-10