ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 72)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ని కావ్యా వేధసః శశ్వతస్ కర్ హస్తే దధానో నర్యా పురూణి |
  అగ్నిర్ భువద్ రయిపతీ రయీణాం సత్రా చక్రాణో అమృతాని విశ్వా || 1-072-01

  అస్మే వత్సమ్ పరి షన్తం న విన్దన్న్ ఇచ్ఛన్తో విశ్వే అమృతా అమూరాః |
  శ్రమయువః పదవ్యో ధియంధాస్ తస్థుః పదే పరమే చార్వ్ అగ్నేః || 1-072-02

  తిస్రో యద్ అగ్నే శరదస్ త్వామ్ ఇచ్ ఛుచిం ఘృతేన శుచయః సపర్యాన్ |
  నామాని చిద్ దధిరే యజ్ఞియాన్య్ అసూదయన్త తన్వః సుజాతాః || 1-072-03

  ఆ రోదసీ బృహతీ వేవిదానాః ప్ర రుద్రియా జభ్రిరే యజ్ఞియాసః |
  విదన్ మర్తో నేమధితా చికిత్వాన్ అగ్నిమ్ పదే పరమే తస్థివాంసమ్ || 1-072-04

  సంజానానా ఉప సీదన్న్ అభిజ్ఞు పత్నీవన్తో నమస్యం నమస్యన్ |
  రిరిక్వాంసస్ తన్వః కృణ్వత స్వాః సఖా సఖ్యుర్ నిమిషి రక్షమాణాః || 1-072-05

  త్రిః సప్త యద్ గుహ్యాని త్వే ఇత్ పదావిదన్ నిహితా యజ్ఞియాసః |
  తేభీ రక్షన్తే అమృతం సజోషాః పశూఞ్ చ స్థాతౄఞ్ చరథం చ పాహి || 1-072-06

  విద్వాఅగ్నే వయునాని క్షితీనాం వ్య్ ఆనుషక్ ఛురుధో జీవసే ధాః |
  అన్తర్విద్వాఅధ్వనో దేవయానాన్ అతన్ద్రో దూతో అభవో హవిర్వాట్ || 1-072-07

  స్వాధ్యో దివ ఆ సప్త యహ్వీ రాయో దురో వ్య్ ఋతజ్ఞా అజానన్ |
  విదద్ గవ్యం సరమా దృళ్హమ్ ఊర్వం యేనా ను కమ్ మానుషీ భోజతే విట్ || 1-072-08

  ఆ యే విశ్వా స్వపత్యాని తస్థుః కృణ్వానాసో అమృతత్వాయ గాతుమ్ |
  మహ్నా మహద్భిః పృథివీ వి తస్థే మాతా పుత్రైర్ అదితిర్ ధాయసే వేః || 1-072-09

  అధి శ్రియం ని దధుశ్ చారుమ్ అస్మిన్ దివో యద్ అక్షీ అమృతా అకృణ్వన్ |
  అధ క్షరన్తి సిన్ధవో న సృష్టాః ప్ర నీచీర్ అగ్నే అరుషీర్ అజానన్ || 1-072-10