ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 71)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సాధుర్ న గృధ్నుర్ అస్తేవ శూరో యాతేవ భీమస్ త్వేషః సమత్సు||
  ఉప ప్ర జిన్వన్న్ ఉశతీర్ ఉశన్తమ్ పతిం న నిత్యం జనయః సనీళాః |
  స్వసారః శ్యావీమ్ అరుషీమ్ అజుష్రఞ్ చిత్రమ్ ఉచ్ఛన్తీమ్ ఉషసం న గావః || 1-071-01

  వీళు చిద్ దృళ్హా పితరో న ఉక్థైర్ అద్రిం రుజన్న్ అఙ్గిరసో రవేణ |
  చక్రుర్ దివో బృహతో గాతుమ్ అస్మే అహః స్వర్ వివిదుః కేతుమ్ ఉస్రాః || 1-071-02

  దధన్న్ ఋతం ధనయన్న్ అస్య ధీతిమ్ ఆద్ ఇద్ అర్యో దిధిష్వో విభృత్రాః |
  అతృష్యన్తీర్ అపసో యన్త్య్ అచ్ఛా దేవాఞ్ జన్మ ప్రయసా వర్ధయన్తీః || 1-071-03

  మథీద్ యద్ ఈం విభృతో మాతరిశ్వా గృహే-గృహే శ్యేతో జేన్యో భూత్ |
  ఆద్ ఈం రాజ్ఞే న సహీయసే సచా సన్న్ ఆ దూత్యమ్ భృగవాణో వివాయ || 1-071-04

  మహే యత్ పిత్ర ఈం రసం దివే కర్ అవ త్సరత్ పృశన్యశ్ చికిత్వాన్ |
  సృజద్ అస్తా ధృషతా దిద్యుమ్ అస్మై స్వాయాం దేవో దుహితరి త్విషిం ధాత్ || 1-071-05

  స్వ ఆ యస్ తుభ్యం దమ ఆ విభాతి నమో వా దాశాద్ ఉశతో అను ద్యూన్ |
  వర్ధో అగ్నే వయో అస్య ద్విబర్హా యాసద్ రాయా సరథం యం జునాసి || 1-071-06

  అగ్నిం విశ్వా అభి పృక్షః సచన్తే సముద్రం న స్రవతః సప్త యహ్వీః |
  న జామిభిర్ వి చికితే వయో నో విదా దేవేషు ప్రమతిం చికిత్వాన్ || 1-071-07

  ఆ యద్ ఇషే నృపతిం తేజ ఆనట్ ఛుచి రేతో నిషిక్తం ద్యౌర్ అభీకే |
  అగ్నిః శర్ధమ్ అనవద్యం యువానం స్వాధ్యం జనయత్ సూదయచ్ చ || 1-071-08

  మనో న యో ऽధ్వనః సద్య ఏత్య్ ఏకః సత్రా సూరో వస్వ ఈశే |
  రాజానా మిత్రావరుణా సుపాణీ గోషు ప్రియమ్ అమృతం రక్షమాణా || 1-071-09

  మా నో అగ్నే సఖ్యా పిత్ర్యాణి ప్ర మర్షిష్ఠా అభి విదుష్ కవిః సన్ |
  నభో న రూపం జరిమా మినాతి పురా తస్యా అభిశస్తేర్ అధీహి || 1-071-10