ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 70)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

 త్మనా వహన్తో దురో వ్య్ ఋణ్వన్ నవన్త విశ్వే స్వర్ దృశీకే||
  వనేమ పూర్వీర్ అర్యో మనీషా అగ్నిః సుశోకో విశ్వాన్య్ అశ్యాః | 1|070|02

  ఆ దైవ్యాని వ్రతా చికిత్వాన్ ఆ మానుషస్య జనస్య జన్మ||
  గర్భో యో అపాం గర్భో వనానాం గర్భశ్ చ స్థాతాం గర్భశ్ చరథామ్ | 1|070|04

  అద్రౌ చిద్ అస్మా అన్తర్ దురోణే విశాం న విశ్వో అమృతః స్వాధీః||
  స హి క్షపావాఅగ్నీ రయీణాం దాశద్ యో అస్మా అరం సూక్తైః | 1|070|06

  ఏతా చికిత్వో భూమా ని పాహి దేవానాం జన్మ మర్తాంశ్ చ విద్వాన్||
  వర్ధాన్ యమ్ పూర్వీః క్షపో విరూపా స్థాతుశ్ చ రథమ్ ఋతప్రవీతమ్ | 1|070|08

  అరాధి హోతా స్వర్ నిషత్తః కృణ్వన్ విశ్వాన్య్ అపాంసి సత్యా||
  గోషు ప్రశస్తిం వనేషు ధిషే భరన్త విశ్వే బలిం స్వర్ ణః | 1|070|10

  వి త్వా నరః పురుత్రా సపర్యన్ పితుర్ న జివ్రేర్ వి వేదో భరన్త|| 1|070|11