ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 69)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

 వి రాయ ఔర్ణోద్ దురః పురుక్షుః పిపేశ నాకం స్తృభిర్ దమూనాః||
  శుక్రః శుశుక్వాఉషో న జారః పప్రా సమీచీ దివో న జ్యోతిః | 1|069|02

  పరి ప్రజాతః క్రత్వా బభూథ భువో దేవానామ్ పితా పుత్రః సన్||
  వేధా అదృప్తో అగ్నిర్ విజానన్న్ ఊధర్ న గోనాం స్వాద్మా పితూనామ్ | 1|069|04

  జనే న శేవ ఆహూర్యః సన్ మధ్యే నిషత్తో రణ్వో దురోణే||
  పుత్రో న జాతో రణ్వో దురోణే వాజీ న ప్రీతో విశో వి తారీత్ | 1|069|06

  విశో యద్ అహ్వే నృభిః సనీళా అగ్నిర్ దేవత్వా విశ్వాన్య్ అశ్యాః||
  నకిష్ ట ఏతా వ్రతా మినన్తి నృభ్యో యద్ ఏభ్యః శ్రుష్టిం చకర్థ | 1|069|08

  తత్ తు తే దంసో యద్ అహన్ సమానైర్ నృభిర్ యద్ యుక్తో వివే రపాంసి||
  ఉషో న జారో విభావోస్రః సంజ్ఞాతరూపశ్ చికేతద్ అస్మై | 1|069|10