ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 68)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

 చిత్తిర్ అపాం దమే విశ్వాయుః సద్మేవ ధీరాః సమ్మాయ చక్రుః||
  శ్రీణన్న్ ఉప స్థాద్ దివమ్ భురణ్యు స్థాతుశ్ చరథమ్ అక్తూన్ వ్య్ ఊర్ణోత్ | 1|068|02

  పరి యద్ ఏషామ్ ఏకో విశ్వేషామ్ భువద్ దేవో దేవానామ్ మహిత్వా||
  ఆద్ ఇత్ తే విశ్వే క్రతుం జుషన్త శుష్కాద్ యద్ దేవ జీవో జనిష్ఠాః | 1|068|04

  భజన్త విశ్వే దేవత్వం నామ ఋతం సపన్తో అమృతమ్ ఏవైః||
  ఋతస్య ప్రేషా ఋతస్య ధీతిర్ విశ్వాయుర్ విశ్వే అపాంసి చక్రుః | 1|068|06

  యస్ తుభ్యం దాశాద్ యో వా తే శిక్షాత్ తస్మై చికిత్వాన్ రయిం దయస్వ||
  హోతా నిషత్తో మనోర్ అపత్యే స చిన్ న్వ్ ఆసామ్ పతీ రయీణామ్ | 1|068|08

  ఇచ్ఛన్త రేతో మిథస్ తనూషు సం జానత స్వైర్ దక్షైర్ అమూరాః||
  పితుర్ న పుత్రాః క్రతుం జుషన్త శ్రోషన్ యే అస్య శాసం తురాసః | 1|068|10