ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 67)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సిన్ధుర్ న క్షోదః ప్ర నీచీర్ ఐనోన్ నవన్త గావః స్వర్ దృశీకే||
  వనేషు జాయుర్ మర్తేషు మిత్రో వృణీతే శ్రుష్టిం రాజేవాజుర్యమ్ | 1|067|02

  క్షేమో న సాధుః క్రతుర్ న భద్రో భువత్ స్వాధీర్ హోతా హవ్యవాట్||
  హస్తే దధానో నృమ్ణా విశ్వాన్య్ అమే దేవాన్ ధాద్ గుహా నిషీదన్ | 1|067|04

  విదన్తీమ్ అత్ర నరో ధియంధా హృదా యత్ తష్టాన్ మన్త్రాఅశంసన్||
  అజో న క్షాం దాధార పృథివీం తస్తమ్భ ద్యామ్ మన్త్రేభిః సత్యైః | 1|067|06

  ప్రియా పదాని పశ్వో ని పాహి విశ్వాయుర్ అగ్నే గుహా గుహం గాః||
  య ఈం చికేత గుహా భవన్తమ్ ఆ యః ససాద ధారామ్ ఋతస్య | 1|067|08
 
  వి యే చృతన్త్య్ ఋతా సపన్త ఆద్ ఇద్ వసూని ప్ర వవాచాస్మై||
  వి యో వీరుత్సు రోధన్ మహిత్వోత ప్రజా ఉత ప్రసూష్వ్ అన్తః | 1|067|10