ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 66)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

   రయిర్ న చిత్రా సూరో న సందృగ్ ఆయుర్ న ప్రాణో నిత్యో న సూనుః |
   తక్వా న భూర్ణిర్ వనా సిషక్తి పయో న ధేనుః శుచిర్ విభావా || 1-066-02

   దాధార క్షేమమ్ ఓకో న రణ్వో యవో న పక్వో జేతా జనానామ్ |
   ఋషిర్ న స్తుభ్వా విక్షు ప్రశస్తో వాజీ న ప్రీతో వయో దధాతి || 1-066-04

   దురోకశోచిః క్రతుర్ న నిత్యో జాయేవ యోనావ్ అరం విశ్వస్మై |
   చిత్రో యద్ అభ్రాట్ ఛ్వేతో న విక్షు రథో న రుక్మీ త్వేషః సమత్సు || 1-066-06

   సేనేవ సృష్టామం దధాత్య్ అస్తుర్ న దిద్యుత్ త్వేషప్రతీకా | 1|066|08

  యమో హ జాతో యమో జనిత్వం జారః కనీనామ్ పతిర్ జనీనామ్||
  తం వశ్ చరాథా వయం వసత్యాస్తం న గావో నక్షన్త ఇద్ధమ్ | 1|066|10