ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 65)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

   పశ్వా న తాయుం గుహా చతన్తం నమో యుజానం నమో వహన్తమ్ |
   సజోషా ధీరాః పదైర్ అను గ్మన్న్ ఉప త్వా సీదన్ విశ్వే యజత్రాః || 1-065-02

   ఋతస్య దేవా అను వ్రతా గుర్ భువత్ పరిష్టిర్ ద్యౌర్ న భూమ |
   వర్ధన్తీమ్ ఆపః పన్వా సుశిశ్విమ్ ఋతస్య యోనా గర్భే సుజాతమ్ || 1-065-04

   పుష్టిర్ న రణ్వా క్షితిర్ న పృథ్వీ గిరిర్ న భుజ్మ క్షోదో న శమ్భు |
   అత్యో నాజ్మన్ సర్గప్రతక్తః సిన్ధుర్ న క్షోదః క ఈం వరాతే || 1-065-06

   జామిః సిన్ధూనామ్ భ్రాతేవ స్వస్రామ్ ఇభ్యాన్ న రాజా వనాన్య్ అత్తి |
   యద్ వాతజూతో వనా వ్య్ అస్థాద్ అగ్నిర్ హ దాతి రోమా పృథివ్యాః || 1-065-08

   శ్వసిత్య్ అప్సు హంసో న సీదన్ క్రత్వా చేతిష్ఠో విశామ్ ఉషర్భుత్ |
   సోమో న వేధా ఋతప్రజాతః పశుర్ న శిశ్వా విభుర్ దూరేభాః || 1-065-10