ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 64)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వృష్ణే శర్ధాయ సుమఖాయ వేధసే నోధః సువృక్తిమ్ ప్ర భరా మరుద్భ్యః |
  అపో న ధీరో మనసా సుహస్త్యో గిరః సమ్ అఞ్జే విదథేష్వ్ ఆభువః || 1-064-01

  తే జజ్ఞిరే దివ ఋష్వాస ఉక్షణో రుద్రస్య మర్యా అసురా అరేపసః |
  పావకాసః శుచయః సూర్యా ఇవ సత్వానో న ద్రప్సినో ఘోరవర్పసః || 1-064-02

  యువానో రుద్రా అజరా అభోగ్ఘనో వవక్షుర్ అధ్రిగావః పర్వతా ఇవ |
  దృళ్హా చిద్ విశ్వా భువనాని పార్థివా ప్ర చ్యావయన్తి దివ్యాని మజ్మనా || 1-064-03

  చిత్రైర్ అఞ్జిభిర్ వపుషే వ్య్ అఞ్జతే వక్షస్సు రుక్మాఅధి యేతిరే శుభే |
  అంసేష్వ్ ఏషాం ని మిమృక్షుర్ ఋష్టయః సాకం జజ్ఞిరే స్వధయా దివో నరః || 1-064-04

  ఈశానకృతో ధునయో రిశాదసో వాతాన్ విద్యుతస్ తవిషీభిర్ అక్రత |
  దుహన్త్య్ ఊధర్ దివ్యాని ధూతయో భూమిమ్ పిన్వన్తి పయసా పరిజ్రయః || 1-064-05

  పిన్వన్త్య్ అపో మరుతః సుదానవః పయో ఘృతవద్ విదథేష్వ్ ఆభువః |
  అత్యం న మిహే వి నయన్తి వాజినమ్ ఉత్సం దుహన్తి స్తనయన్తమ్ అక్షితమ్ || 1-064-06

  మహిషాసో మాయినశ్ చిత్రభానవో గిరయో న స్వతవసో రఘుష్యదః |
  మృగా ఇవ హస్తినః ఖాదథా వనా యద్ ఆరుణీషు తవిషీర్ అయుగ్ధ్వమ్ || 1-064-07

  సింహా ఇవ నానదతి ప్రచేతసః పిశా ఇవ సుపిశో విశ్వవేదసః |
  క్షపో జిన్వన్తః పృషతీభిర్ ఋష్టిభిః సమ్ ఇత్ సబాధః శవసాహిమన్యవః || 1-064-08

  రోదసీ ఆ వదతా గణశ్రియో నృషాచః శూరాః శవసాహిమన్యవః |
  ఆ వన్ధురేష్వ్ అమతిర్ న దర్శతా విద్యున్ న తస్థౌ మరుతో రథేషు వః || 1-064-09

  విశ్వవేదసో రయిభిః సమోకసః సమ్మిశ్లాసస్ తవిషీభిర్ విరప్శినః |
  అస్తార ఇషుం దధిరే గభస్త్యోర్ అనన్తశుష్మా వృషఖాదయో నరః || 1-064-10

  హిరణ్యయేభిః పవిభిః పయోవృధ ఉజ్జిఘ్నన్త ఆపథ్యో న పర్వతాన్ |
  మఖా అయాసః స్వసృతో ధ్రువచ్యుతో దుధ్రకృతో మరుతో భ్రాజదృష్టయః || 1-064-11

  ఘృషుమ్ పావకం వనినం విచర్షణిం రుద్రస్య సూనుం హవసా గృణీమసి |
  రజస్తురం తవసమ్ మారుతం గణమ్ ఋజీషిణం వృషణం సశ్చత శ్రియే || 1-064-12

  ప్ర నూ స మర్తః శవసా జనాఅతి తస్థౌ వ ఊతీ మరుతో యమ్ ఆవత |
  అర్వద్భిర్ వాజమ్ భరతే ధనా నృభిర్ ఆపృచ్ఛ్యం క్రతుమ్ ఆ క్షేతి పుష్యతి || 1-064-13

  చర్కృత్యమ్ మరుతః పృత్సు దుష్టరం ద్యుమన్తం శుష్మమ్ మఘవత్సు ధత్తన |
  ధనస్పృతమ్ ఉక్థ్యం విశ్వచర్షణిం తోకమ్ పుష్యేమ తనయం శతం హిమాః || 1-064-14

  నూ ష్ఠిరమ్ మరుతో వీరవన్తమ్ ఋతీషాహం రయిమ్ అస్మాసు ధత్త |
  సహస్రిణం శతినం శూశువాంసమ్ ప్రాతర్ మక్షూ ధియావసుర్ జగమ్యాత్ || 1-064-15