ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 63)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వమ్ మహాఇన్ద్ర యో హ శుష్మైర్ ద్యావా జజ్ఞానః పృథివీ అమే ధాః |
  యద్ ధ తే విశ్వా గిరయశ్ చిద్ అభ్వా భియా దృళ్హాసః కిరణా నైజన్ || 1-063-01

  ఆ యద్ ధరీ ఇన్ద్ర వివ్రతా వేర్ ఆ తే వజ్రం జరితా బాహ్వోర్ ధాత్ |
  యేనావిహర్యతక్రతో అమిత్రాన్ పుర ఇష్ణాసి పురుహూత పూర్వీః || 1-063-02

  త్వం సత్య ఇన్ద్ర ధృష్ణుర్ ఏతాన్ త్వమ్ ఋభుక్షా నర్యస్ త్వం షాట్ |
  త్వం శుష్ణం వృజనే పృక్ష ఆణౌ యూనే కుత్సాయ ద్యుమతే సచాహన్ || 1-063-03

  త్వం హ త్యద్ ఇన్ద్ర చోదీః సఖా వృత్రం యద్ వజ్రిన్ వృషకర్మన్న్ ఉభ్నాః |
  యద్ ధ శూర వృషమణః పరాచైర్ వి దస్యూయోనావ్ అకృతో వృథాషాట్ || 1-063-04

  త్వం హ త్యద్ ఇన్ద్రారిషణ్యన్ దృళ్హస్య చిన్ మర్తానామ్ అజుష్టౌ |
  వ్య్ అస్మద్ ఆ కాష్ఠా అర్వతే వర్ ఘనేవ వజ్రిఞ్ ఛ్నథిహ్య్ అమిత్రాన్ || 1-063-05

  త్వాం హ త్యద్ ఇన్ద్రార్ణసాతౌ స్వర్మీళ్హే నర ఆజా హవన్తే |
  తవ స్వధావ ఇయమ్ ఆ సమర్య ఊతిర్ వాజేష్వ్ అతసాయ్యా భూత్ || 1-063-06

  త్వం హ త్యద్ ఇన్ద్ర సప్త యుధ్యన్ పురో వజ్రిన్ పురుకుత్సాయ దర్దః |
  బర్హిర్ న యత్ సుదాసే వృథా వర్గ్ అంహో రాజన్ వరివః పూరవే కః || 1-063-07

  త్వం త్యాం న ఇన్ద్ర దేవ చిత్రామ్ ఇషమ్ ఆపో న పీపయః పరిజ్మన్ |
  యయా శూర ప్రత్య్ అస్మభ్యం యంసి త్మనమ్ ఊర్జం న విశ్వధ క్షరధ్యై || 1-063-08

  అకారి త ఇన్ద్ర గోతమేభిర్ బ్రహ్మాణ్య్ ఓక్తా నమసా హరిభ్యామ్ |
  సుపేశసం వాజమ్ ఆ భరా నః ప్రాతర్ మక్షూ ధియావసుర్ జగమ్యాత్ || 1-063-09