ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 62)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర మన్మహే శవసానాయ శూషమ్ ఆఙ్గూషం గిర్వణసే అఙ్గిరస్వత్ |
  సువృక్తిభి స్తువత ఋగ్మియాయార్చామార్కం నరే విశ్రుతాయ || 1-062-01

  ప్ర వో మహే మహి నమో భరధ్వమ్ ఆఙ్గూష్యం శవసానాయ సామ |
  యేనా నః పూర్వే పితరః పదజ్ఞా అర్చన్తో అఙ్గిరసో గా అవిన్దన్ || 1-062-02

  ఇన్ద్రస్యాఙ్గిరసాం చేష్టౌ విదత్ సరమా తనయాయ ధాసిమ్ |
  బృహస్పతిర్ భినద్ అద్రిం విదద్ గాః సమ్ ఉస్రియాభిర్ వావశన్త నరః || 1-062-03

  స సుష్టుభా స స్తుభా సప్త విప్రైః స్వరేణాద్రిం స్వర్యో నవగ్వైః |
  సరణ్యుభిః ఫలిగమ్ ఇన్ద్ర శక్ర వలం రవేణ దరయో దశగ్వైః || 1-062-04

  గృణానో అఙ్గిరోభిర్ దస్మ వి వర్ ఉషసా సూర్యేణ గోభిర్ అన్ధః |
  వి భూమ్యా అప్రథయ ఇన్ద్ర సాను దివో రజ ఉపరమ్ అస్తభాయః || 1-062-05

  తద్ ఉ ప్రయక్షతమమ్ అస్య కర్మ దస్మస్య చారుతమమ్ అస్తి దంసః |
  ఉపహ్వరే యద్ ఉపరా అపిన్వన్ మధ్వర్ణసో నద్యశ్ చతస్రః || 1-062-06

  ద్వితా వి వవ్రే సనజా సనీళే అయాస్య స్తవమానేభిర్ అర్కైః |
  భగో న మేనే పరమే వ్యోమన్న్ అధారయద్ రోదసీ సుదంసాః || 1-062-07

  సనాద్ దివమ్ పరి భూమా విరూపే పునర్భువా యువతీ స్వేభిర్ ఏవైః |
  కృష్ణేభిర్ అక్తోషా రుశద్భిర్ వపుర్భిర్ ఆ చరతో అన్యాన్యా || 1-062-08

  సనేమి సఖ్యం స్వపస్యమానః సూనుర్ దాధార శవసా సుదంసాః |
  ఆమాసు చిద్ దధిషే పక్వమ్ అన్తః పయః కృష్ణాసు రుశద్ రోహిణీషు || 1-062-09

  సనాత్ సనీళా అవనీర్ అవాతా వ్రతా రక్షన్తే అమృతాః సహోభిః |
  పురూ సహస్రా జనయో న పత్నీర్ దువస్యన్తి స్వసారో అహ్రయాణమ్ || 1-062-10

  సనాయువో నమసా నవ్యో అర్కైర్ వసూయవో మతయో దస్మ దద్రుః |
  పతిం న పత్నీర్ ఉశతీర్ ఉశన్తం స్పృశన్తి త్వా శవసావన్ మనీషాః || 1-062-11

  సనాద్ ఏవ తవ రాయో గభస్తౌ న క్షీయన్తే నోప దస్యన్తి దస్మ |
  ద్యుమాఅసి క్రతుమాఇన్ద్ర ధీరః శిక్షా శచీవస్ తవ నః శచీభిః || 1-062-12

  సనాయతే గోతమ ఇన్ద్ర నవ్యమ్ అతక్షద్ బ్రహ్మ హరియోజనాయ |
  సునీథాయ నః శవసాన నోధాః ప్రాతర్ మక్షూ ధియావసుర్ జగమ్యాత్ || 1-062-13