ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 61)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అస్మా ఇద్ ఉ ప్ర తవసే తురాయ ప్రయో న హర్మి స్తోమమ్ మాహినాయ |
  ఋచీషమాయాధ్రిగవ ఓహమ్ ఇన్ద్రాయ బ్రహ్మాణి రాతతమా || 1-061-01

  అస్మా ఇద్ ఉ ప్రయ ఇవ ప్ర యంసి భరామ్య్ ఆఙ్గూషమ్ బాధే సువృక్తి |
  ఇన్ద్రాయ హృదా మనసా మనీషా ప్రత్నాయ పత్యే ధియో మర్జయన్త || 1-061-02

  అస్మా ఇద్ ఉ త్యమ్ ఉపమం స్వర్షామ్ భరామ్య్ ఆఙ్గూషమ్ ఆస్యేన |
  మంహిష్ఠమ్ అచ్ఛోక్తిభిర్ మతీనాం సువృక్తిభిః సూరిం వావృధధ్యై || 1-061-03

  అస్మా ఇద్ ఉ స్తోమం సం హినోమి రథం న తష్టేవ తత్సినాయ |
  గిరశ్ చ గిర్వాహసే సువృక్తీన్ద్రాయ విశ్వమిన్వమ్ మేధిరాయ || 1-061-04

  అస్మా ఇద్ ఉ సప్తిమ్ ఇవ శ్రవస్యేన్ద్రాయార్కం జుహ్వా సమ్ అఞ్జే |
  వీరం దానౌకసం వన్దధ్యై పురాం గూర్తశ్రవసం దర్మాణమ్ || 1-061-05

  అస్మా ఇద్ ఉ త్వష్టా తక్షద్ వజ్రం స్వపస్తమం స్వర్యం రణాయ |
  వృత్రస్య చిద్ విదద్ యేన మర్మ తుజన్న్ ఈశానస్ తుజతా కియేధాః || 1-061-06

  అస్యేద్ ఉ మాతుః సవనేషు సద్యో మహః పితుమ్ పపివాఞ్ చార్వ్ అన్నా |
  ముషాయద్ విష్ణుః పచతం సహీయాన్ విధ్యద్ వరాహం తిరో అద్రిమ్ అస్తా || 1-061-07

  అస్మా ఇద్ ఉ గ్నాశ్ చిద్ దేవపత్నీర్ ఇన్ద్రాయార్కమ్ అహిహత్య ఊవుః |
  పరి ద్యావాపృథివీ జభ్ర ఉర్వీ నాస్య తే మహిమానమ్ పరి ష్టః || 1-061-08

  అస్యేద్ ఏవ ప్ర రిరిచే మహిత్వం దివస్ పృథివ్యాః పర్య్ అన్తరిక్షాత్ |
  స్వరాళ్ ఇన్ద్రో దమ ఆ విశ్వగూర్తః స్వరిర్ అమత్రో వవక్షే రణాయ || 1-061-09

  అస్యేద్ ఏవ శవసా శుషన్తం వి వృశ్చద్ వజ్రేణ వృత్రమ్ ఇన్ద్రః |
  గా న వ్రాణా అవనీర్ అముఞ్చద్ అభి శ్రవో దావనే సచేతాః || 1-061-10

  అస్యేద్ ఉ త్వేషసా రన్త సిన్ధవః పరి యద్ వజ్రేణ సీమ్ అయచ్ఛత్ |
  ఈశానకృద్ దాశుషే దశస్యన్ తుర్వీతయే గాధం తుర్వణిః కః || 1-061-11

  అస్మా ఇద్ ఉ ప్ర భరా తూతుజానో వృత్రాయ వజ్రమ్ ఈశానః కియేధాః |
  గోర్ న పర్వ వి రదా తిరశ్చేష్యన్న్ అర్ణాంస్య్ అపాం చరధ్యై || 1-061-12

  అస్యేద్ ఉ ప్ర బ్రూహి పూర్వ్యాణి తురస్య కర్మాణి నవ్య ఉక్థైః |
  యుధే యద్ ఇష్ణాన ఆయుధాన్య్ ఋఘాయమాణో నిరిణాతి శత్రూన్ || 1-061-13

  అస్యేద్ ఉ భియా గిరయశ్ చ దృళ్హా ద్యావా చ భూమా జనుషస్ తుజేతే |
  ఉపో వేనస్య జోగువాన ఓణిం సద్యో భువద్ వీర్యాయ నోధాః || 1-061-14

  అస్మా ఇద్ ఉ త్యద్ అను దాయ్య్ ఏషామ్ ఏకో యద్ వవ్నే భూరేర్ ఈశానః |
  ప్రైతశం సూర్యే పస్పృధానం సౌవశ్వ్యే సుష్విమ్ ఆవద్ ఇన్ద్రః || 1-061-15

  ఏవా తే హారియోజనా సువృక్తీన్ద్ర బ్రహ్మాణి గోతమాసో అక్రన్ |
  ఐషు విశ్వపేశసం ధియం ధాః ప్రాతర్ మక్షూ ధియావసుర్ జగమ్యాత్ || 1-061-16