ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 60)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వహ్నిం యశసం విదథస్య కేతుం సుప్రావ్యం దూతం సద్యోర్థమ్ |
  ద్విజన్మానం రయిమ్ ఇవ ప్రశస్తం రాతిమ్ భరద్ భృగవే మాతరిశ్వా || 1-060-01

  అస్య శాసుర్ ఉభయాసః సచన్తే హవిష్మన్త ఉశిజో యే చ మర్తాః |
  దివశ్ చిత్ పూర్వో న్య్ అసాది హోతాపృచ్ఛ్యో విశ్పతిర్ విక్షు వేధాః || 1-060-02

  తం నవ్యసీ హృద ఆ జాయమానమ్ అస్మత్ సుకీర్తిర్ మధుజిహ్వమ్ అశ్యాః |
  యమ్ ఋత్విజో వృజనే మానుషాసః ప్రయస్వన్త ఆయవో జీజనన్త || 1-060-03

  ఉశిక్ పావకో వసుర్ మానుషేషు వరేణ్యో హోతాధాయి విక్షు |
  దమూనా గృహపతిర్ దమ ఆఅగ్నిర్ భువద్ రయిపతీ రయీణామ్ || 1-060-04

  తం త్వా వయమ్ పతిమ్ అగ్నే రయీణామ్ ప్ర శంసామో మతిభిర్ గోతమాసః |
  ఆశుం న వాజమ్భరమ్ మర్జయన్తః ప్రాతర్ మక్షూ ధియావసుర్ జగమ్యాత్ || 1-060-05