ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 59)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

 వయా ఇద్ అగ్నే అగ్నయస్ తే అన్యే త్వే విశ్వే అమృతా మాదయన్తే |
  వైశ్వానర నాభిర్ అసి క్షితీనాం స్థూణేవ జనాఉపమిద్ యయన్థ || 1-059-01

  మూర్ధా దివో నాభిర్ అగ్నిః పృథివ్యా అథాభవద్ అరతీ రోదస్యోః |
  తం త్వా దేవాసో ऽజనయన్త దేవం వైశ్వానర జ్యోతిర్ ఇద్ ఆర్యాయ || 1-059-02

  ఆ సూర్యే న రశ్మయో ధ్రువాసో వైశ్వానరే దధిరే ऽగ్నా వసూని |
  యా పర్వతేష్వ్ ఓషధీష్వ్ అప్సు యా మానుషేష్వ్ అసి తస్య రాజా || 1-059-03

  బృహతీ ఇవ సూనవే రోదసీ గిరో హోతా మనుష్యో న దక్షః |
  స్వర్వతే సత్యశుష్మాయ పూర్వీర్ వైశ్వానరాయ నృతమాయ యహ్వీః || 1-059-04

  దివశ్ చిత్ తే బృహతో జాతవేదో వైశ్వానర ప్ర రిరిచే మహిత్వమ్ |
  రాజా కృష్టీనామ్ అసి మానుషీణాం యుధా దేవేభ్యో వరివశ్ చకర్థ || 1-059-05

  ప్ర నూ మహిత్వం వృషభస్య వోచం యమ్ పూరవో వృత్రహణం సచన్తే |
  వైశ్వానరో దస్యుమ్ అగ్నిర్ జఘన్వాఅధూనోత్ కాష్ఠా అవ శమ్బరమ్ భేత్ || 1-059-06

  వైశ్వానరో మహిమ్నా విశ్వకృష్టిర్ భరద్వాజేషు యజతో విభావా |
  శాతవనేయే శతినీభిర్ అగ్నిః పురుణీథే జరతే సూనృతావాన్ || 1-059-07