ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 58)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  నూ చిత్ సహోజా అమృతో ని తున్దతే హోతా యద్ దూతో అభవద్ వివస్వతః |
  వి సాధిష్ఠేభిః పథిభీ రజో మమ ఆ దేవతాతా హవిషా వివాసతి || 1-058-01

  ఆ స్వమ్ అద్మ యువమానో అజరస్ తృష్వ్ అవిష్యన్న్ అతసేషు తిష్ఠతి |
  అత్యో న పృష్ఠమ్ ప్రుషితస్య రోచతే దివో న సాను స్తనయన్న్ అచిక్రదత్ || 1-058-02

  క్రాణా రుద్రేభిర్ వసుభిః పురోహితో హోతా నిషత్తో రయిషాళ్ అమర్త్యః |
  రథో న విక్ష్వ్ ఋఞ్జసాన ఆయుషు వ్య్ ఆనుషగ్ వార్యా దేవ ఋణ్వతి || 1-058-03

  వి వాతజూతో అతసేషు తిష్ఠతే వృథా జుహూభిః సృణ్యా తువిష్వణిః |
  తృషు యద్ అగ్నే వనినో వృషాయసే కృష్ణం త ఏమ రుశదూర్మే అజర || 1-058-04

  తపుర్జమ్భో వన ఆ వాతచోదితో యూథే న సాహ్వాఅవ వాతి వంసగః |
  అభివ్రజన్న్ అక్షితమ్ పాజసా రజ స్థాతుశ్ చరథమ్ భయతే పతత్రిణః || 1-058-05

  దధుష్ ట్వా భృగవో మానుషేష్వ్ ఆ రయిం న చారుం సుహవం జనేభ్యః |
  హోతారమ్ అగ్నే అతిథిం వరేణ్యమ్ మిత్రం న శేవం దివ్యాయ జన్మనే || 1-058-06

  హోతారం సప్త జుహ్వో యజిష్ఠం యం వాఘతో వృణతే అధ్వరేషు |
  అగ్నిం విశ్వేషామ్ అరతిం వసూనాం సపర్యామి ప్రయసా యామి రత్నమ్ || 1-058-07

  అచ్ఛిద్రా సూనో సహసో నో అద్య స్తోతృభ్యో మిత్రమహః శర్మ యచ్ఛ |
  అగ్నే గృణన్తమ్ అంహస ఉరుష్యోర్జో నపాత్ పూర్భిర్ ఆయసీభిః || 1-058-08

  భవా వరూథం గృణతే విభావో భవా మఘవన్ మఘవద్భ్యః శర్మ |
  ఉరుష్యాగ్నే అంహసో గృణన్తమ్ ప్రాతర్ మక్షూ ధియావసుర్ జగమ్యాత్ || 1-058-09