ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 57)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

 ప్ర మంహిష్ఠాయ బృహతే బృహద్రయే సత్యశుష్మాయ తవసే మతిమ్ భరే |
  అపామ్ ఇవ ప్రవణే యస్య దుర్ధరం రాధో విశ్వాయు శవసే అపావృతమ్ || 1-057-01

  అధ తే విశ్వమ్ అను హాసద్ ఇష్టయ ఆపో నిమ్నేవ సవనా హవిష్మతః |
  యత్ పర్వతే న సమశీత హర్యత ఇన్ద్రస్య వజ్రః శ్నథితా హిరణ్యయః || 1-057-02

  అస్మై భీమాయ నమసా సమ్ అధ్వర ఉషో న శుభ్ర ఆ భరా పనీయసే |
  యస్య ధామ శ్రవసే నామేన్ద్రియం జ్యోతిర్ అకారి హరితో నాయసే || 1-057-03

  ఇమే త ఇన్ద్ర తే వయమ్ పురుష్టుత యే త్వారభ్య చరామసి ప్రభూవసో |
  నహి త్వద్ అన్యో గిర్వణో గిరః సఘత్ క్షోణీర్ ఇవ ప్రతి నో హర్య తద్ వచః || 1-057-04

  భూరి త ఇన్ద్ర వీర్యం తవ స్మస్య్ అస్య స్తోతుర్ మఘవన్ కామమ్ ఆ పృణ |
  అను తే ద్యౌర్ బృహతీ వీర్యమ్ మమ ఇయం చ తే పృథివీ నేమ ఓజసే || 1-057-05

  త్వం తమ్ ఇన్ద్ర పర్వతమ్ మహామ్ ఉరుం వజ్రేణ వజ్రిన్ పర్వశశ్ చకర్తిథ |
  అవాసృజో నివృతాః సర్తవా అపః సత్రా విశ్వం దధిషే కేవలం సహః || 1-057-06