ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 56)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏష ప్ర పూర్వీర్ అవ తస్య చమ్రిషో ऽత్యో న యోషామ్ ఉద్ అయంస్త భుర్వణిః |
  దక్షమ్ మహే పాయయతే హిరణ్యయం రథమ్ ఆవృత్యా హరియోగమ్ ఋభ్వసమ్ || 1-056-01

  తం గూర్తయో నేమన్నిషః పరీణసః సముద్రం న సంచరణే సనిష్యవః |
  పతిం దక్షస్య విదథస్య నూ సహో గిరిం న వేనా అధి రోహ తేజసా || 1-056-02

  స తుర్వణిర్ మహాఅరేణు పౌంస్యే గిరేర్ భృష్టిర్ న భ్రాజతే తుజా శవః |
  యేన శుష్ణమ్ మాయినమ్ ఆయసో మదే దుధ్ర ఆభూషు రామయన్ ని దామని || 1-056-03

  దేవీ యది తవిషీ త్వావృధోతయ ఇన్ద్రం సిషక్త్య్ ఉషసం న సూర్యః |
  యో ధృష్ణునా శవసా బాధతే తమ ఇయర్తి రేణుమ్ బృహద్ అర్హరిష్వణిః || 1-056-04

  వి యత్ తిరో ధరుణమ్ అచ్యుతం రజో ऽతిష్ఠిపో దివ ఆతాసు బర్హణా |
  స్వర్మీళ్హే యన్ మద ఇన్ద్ర హర్ష్యాహన్ వృత్రం నిర్ అపామ్ ఔబ్జో అర్ణవమ్ || 1-056-05

  త్వం దివో ధరుణం ధిష ఓజసా పృథివ్యా ఇన్ద్ర సదనేషు మాహినః |
  త్వం సుతస్య మదే అరిణా అపో వి వృత్రస్య సమయా పాష్యారుజః || 1-056-06