ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 55)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

 దివశ్ చిద్ అస్య వరిమా వి పప్రథ ఇన్ద్రం న మహ్నా పృథివీ చన ప్రతి |
  భీమస్ తువిష్మాఞ్ చర్షణిభ్య ఆతపః శిశీతే వజ్రం తేజసే న వంసగః || 1-055-01

  సో అర్ణవో న నద్యః సముద్రియః ప్రతి గృభ్ణాతి విశ్రితా వరీమభిః |
  ఇన్ద్రః సోమస్య పీతయే వృషాయతే సనాత్ స యుధ్మ ఓజసా పనస్యతే || 1-055-02

  త్వం తమ్ ఇన్ద్ర పర్వతం న భోజసే మహో నృమ్ణస్య ధర్మణామ్ ఇరజ్యసి |
  ప్ర వీర్యేణ దేవతాతి చేకితే విశ్వస్మా ఉగ్రః కర్మణే పురోహితః || 1-055-03

  స ఇద్ వనే నమస్యుభిర్ వచస్యతే చారు జనేషు ప్రబ్రువాణ ఇన్ద్రియమ్ |
  వృషా ఛన్దుర్ భవతి హర్యతో వృషా క్షేమేణ ధేనామ్ మఘవా యద్ ఇన్వతి || 1-055-04

  స ఇన్ మహాని సమిథాని మజ్మనా కృణోతి యుధ్మ ఓజసా జనేభ్యః |
  అధా చన శ్రద్ దధతి త్విషీమత ఇన్ద్రాయ వజ్రం నిఘనిఘ్నతే వధమ్ || 1-055-05

  స హి శ్రవస్యుః సదనాని కృత్రిమా క్ష్మయా వృధాన ఓజసా వినాశయన్ |
  జ్యోతీంషి కృణ్వన్న్ అవృకాణి యజ్యవే ऽవ సుక్రతుః సర్తవా అపః సృజత్ || 1-055-06

  దానాయ మనః సోమపావన్న్ అస్తు తే ऽర్వాఞ్చా హరీ వన్దనశ్రుద్ ఆ కృధి |
  యమిష్ఠాసః సారథయో య ఇన్ద్ర తే న త్వా కేతా ఆ దభ్నువన్తి భూర్ణయః || 1-055-07

  అప్రక్షితం వసు బిభర్షి హస్తయోర్ అషాళ్హం సహస్ తన్వై శ్రుతో దధే |
  ఆవృతాసో ऽవతాసో న కర్తృభిస్ తనూషు తే క్రతవ ఇన్ద్ర భూరయః || 1-055-08