ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 54)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మా నో అస్మిన్ మఘవన్ పృత్స్వ్ అంహసి నహి తే అన్తః శవసః పరీణశే |
  అక్రన్దయో నద్యో రోరువద్ వనా కథా న క్షోణీర్ భియసా సమ్ ఆరత || 1-054-01

  అర్చా శక్రాయ శాకినే శచీవతే శృణ్వన్తమ్ ఇన్ద్రమ్ మహయన్న్ అభి ష్టుహి |
  యో ధృష్ణునా శవసా రోదసీ ఉభే వృషా వృషత్వా వృషభో న్యృఞ్జతే || 1-054-02

  అర్చా దివే బృహతే శూష్యం వచః స్వక్షత్రం యస్య ధృషతో ధృషన్ మనః |
  బృహచ్ఛ్రవా అసురో బర్హణా కృతః పురో హరిభ్యాం వృషభో రథో హి షః || 1-054-03

  త్వం దివో బృహతః సాను కోపయో ऽవ త్మనా ధృషతా శమ్బరమ్ భినత్ |
  యన్ మాయినో వ్రన్దినో మన్దినా ధృషచ్ ఛితాం గభస్తిమ్ అశనిమ్ పృతన్యసి || 1-054-04

  ని యద్ వృణక్షి శ్వసనస్య మూర్ధని శుష్ణస్య చిద్ వ్రన్దినో రోరువద్ వనా |
  ప్రాచీనేన మనసా బర్హణావతా యద్ అద్యా చిత్ కృణవః కస్ త్వా పరి || 1-054-05

  త్వమ్ ఆవిథ నర్యం తుర్వశం యదుం త్వం తుర్వీతిం వయ్యం శతక్రతో |
  త్వం రథమ్ ఏతశం కృత్వ్యే ధనే త్వమ్ పురో నవతిం దమ్భయో నవ || 1-054-06

  స ఘా రాజా సత్పతిః శూశువజ్ జనో రాతహవ్యః ప్రతి యః శాసమ్ ఇన్వతి |
  ఉక్థా వా యో అభిగృణాతి రాధసా దానుర్ అస్మా ఉపరా పిన్వతే దివః || 1-054-07

  అసమం క్షత్రమ్ అసమా మనీషా ప్ర సోమపా అపసా సన్తు నేమే |
  యే త ఇన్ద్ర దదుషో వర్ధయన్తి మహి క్షత్రం స్థవిరం వృష్ణ్యం చ || 1-054-08

  తుభ్యేద్ ఏతే బహులా అద్రిదుగ్ధాశ్ చమూషదశ్ చమసా ఇన్ద్రపానాః |
  వ్య్ అశ్నుహి తర్పయా కామమ్ ఏషామ్ అథా మనో వసుదేయాయ కృష్వ || 1-054-09

  అపామ్ అతిష్ఠద్ ధరుణహ్వరం తమో ऽన్తర్ వృత్రస్య జఠరేషు పర్వతః |
  అభీమ్ ఇన్ద్రో నద్యో వవ్రిణా హితా విశ్వా అనుష్ఠాః ప్రవణేషు జిఘ్నతే || 1-054-10

  స శేవృధమ్ అధి ధా ద్యుమ్నమ్ అస్మే మహి క్షత్రం జనాషాళ్ ఇన్ద్ర తవ్యమ్ |
  రక్షా చ నో మఘోనః పాహి సూరీన్ రాయే చ నః స్వపత్యా ఇషే ధాః || 1-054-11