ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 53)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  న్య్ ఊ షు వాచమ్ ప్ర మహే భరామహే గిర ఇన్ద్రాయ సదనే వివస్వతః |
  నూ చిద్ ధి రత్నం ససతామ్ ఇవావిదన్ న దుష్టుతిర్ ద్రవిణోదేషు శస్యతే || 1-053-01

  దురో అశ్వస్య దుర ఇన్ద్ర గోర్ అసి దురో యవస్య వసున ఇనస్ పతిః |
  శిక్షానరః ప్రదివో అకామకర్శనః సఖా సఖిభ్యస్ తమ్ ఇదం గృణీమసి || 1-053-02

  శచీవ ఇన్ద్ర పురుకృద్ ద్యుమత్తమ తవేద్ ఇదమ్ అభితశ్ చేకితే వసు |
  అతః సంగృభ్యాభిభూత ఆ భర మా త్వాయతో జరితుః కామమ్ ఊనయీః || 1-053-03

  ఏభిర్ ద్యుభిః సుమనా ఏభిర్ ఇన్దుభిర్ నిరున్ధానో అమతిం గోభిర్ అశ్వినా |
  ఇన్ద్రేణ దస్యుం దరయన్త ఇన్దుభిర్ యుతద్వేషసః సమ్ ఇషా రభేమహి || 1-053-04

  సమ్ ఇన్ద్ర రాయా సమ్ ఇషా రభేమహి సం వాజేభిః పురుశ్చన్ద్రైర్ అభిద్యుభిః |
  సం దేవ్యా ప్రమత్యా వీరశుష్మయా గోగ్రయాశ్వావత్యా రభేమహి || 1-053-05

  తే త్వా మదా అమదన్ తాని వృష్ణ్యా తే సోమాసో వృత్రహత్యేషు సత్పతే |
  యత్ కారవే దశ వృత్రాణ్య్ అప్రతి బర్హిష్మతే ని సహస్రాణి బర్హయః || 1-053-06

  యుధా యుధమ్ ఉప ఘేద్ ఏషి ధృష్ణుయా పురా పురం సమ్ ఇదం హంస్య్ ఓజసా |
  నమ్యా యద్ ఇన్ద్ర సఖ్యా పరావతి నిబర్హయో నముచిం నామ మాయినమ్ || 1-053-07

  త్వం కరఞ్జమ్ ఉత పర్ణయం వధీస్ తేజిష్ఠయాతిథిగ్వస్య వర్తనీ |
  త్వం శతా వఙ్గృదస్యాభినత్ పురో ऽనానుదః పరిషూతా ఋజిశ్వనా || 1-053-08

  త్వమ్ ఏతాఞ్ జనరాజ్ఞో ద్విర్ దశాబన్ధునా సుశ్రవసోపజగ్ముషః |
  షష్టిం సహస్రా నవతిం నవ శ్రుతో ని చక్రేణ రథ్యా దుష్పదావృణక్ || 1-053-09

  త్వమ్ ఆవిథ సుశ్రవసం తవోతిభిస్ తవ త్రామభిర్ ఇన్ద్ర తూర్వయాణమ్ |
  త్వమ్ అస్మై కుత్సమ్ అతిథిగ్వమ్ ఆయుమ్ మహే రాజ్ఞే యూనే అరన్ధనాయః || 1-053-10

  య ఉదృచీన్ద్ర దేవగోపాః సఖాయస్ తే శివతమా అసామ |
  త్వాం స్తోషామ త్వయా సువీరా ద్రాఘీయ ఆయుః ప్రతరం దధానాః || 1-053-11